Òrgans de govern

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Funciona en plenari. Li correspon exercir la iniciativa per l'alteració del terme municipal, l'aprovació i modificació del Reglament orgànic i les ordenances. L'aprovació dels pressupostos i dels comptes. Aprova inicialment i provisionalment el Pla General i les seves revisions i modificacions en l'àmbit del seu terme municipal, i definitivament els plans parcials i especials, les ordenances i les altres normes urbanístiques. Li correspon exercir activitats econòmiques, accions judicials en matèria de la seva competència, acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions, adquirir i alienar certs béns i drets, la contractació a partir de determinats imports i acordar la participació en organitzacions supramunicipals. 

info ple.png

Els plens municipals ordinaris es celebren el darrer dilluns de cada mes a les 17 h.

Plens anteriors

És elegit pels regidors i regidores per majoria absoluta i, si aquesta no es produeix, queda proclamat alcalde el cap de la llista més votada popularment.

Les seves atribucions provenen d'un doble vessant:

  • Com a president del Ple municipal i de la Junta de Govern Local.
  • Com a cap superior de l'Administració municipal: direcció, impuls, inspecció, disposició de les despeses, ordenació de pagaments, publicació de bans, sanció de faltes d'obediència, direcció del personal, etc.

Decrets municipals d'Alcaldia (Seu electrònica)

És l'òrgan col·legiat d'assistència permanent a l'alcalde, exercint les competències que li deleguin.

El formen l'alcalde i un nombre de regidors no superiors a un terç del nombre legal de membres de la Corporació, que formen part del govern i nomenats per l'alcalde; d'aquests nomenaments es dóna compte al Ple municipal.

Competències

Les seves atribucions s’ordenen segons delegacions efectuades pel Ple Municipal i l’Alcalde i es desenvolupen en matèries com: gestió urbanística, llicències i autoritzacions, activitats a la platja, contractació, projectes d'obres i serveis, personal i funció pública, relacions interadministratives, patrimoni, activitat de foment i subvencions, informació corporativa, defensa jurídica, hisenda, infraccions greus en supòsits de gossos potencialment perillosos.

Composició de la Junta de Govern Local

Composen la Junta de Govern Local de Pineda de Mar els regidors desigants per l'Alcalde:

La Junta de Govern es reuneix cada dilluns no festiu a les 10.30 hores.

Cartipàs Municipal 2019-2023 (Seu electrònica)

Actuen com a col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i/o revoca lliurement d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Substitueixen l'alcalde quan aquest és absent, i exerceixen les atribucions que expressament els delega. Formen part de la Junta de Govern Local i dirigeixen les àrees de gestió en què està organitzat l'Ajuntament.

Cartipàs Municipal 2023-2027 Organigrama polític 2023-2027_page-0001.jpg

Constituïda per a l'estudi, informe i dictamen dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la Junta de Govern, quan aquesta ho sol·liciti, i/o al Ple municipal; estan integrades per representants de tots els grups municipals.

El nombre de regidors que pot designar cada grup municipal per integrar les comissions informatives ha de ser proporcional a la composició del plenari.

Composició

  • President: L'alcalde, que podrà delegar en qualsevol altre regidor.
  • 7 regidors/es a proposta del Grup Municipal PSC-CP.
  • 2 regidors/es a proposta del Grup Municipal ERC.
  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal Junts per Pineda
  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal En Comú Podem.
  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal PP.

La Comissió Informativa es reuneix el dilluns anterior al Ple Municipal a les 17.30 h

Està integrada pels regidors i regidores portaveus dels grups municipals, i es reuneix sota la presidència de l'alcalde.

Cada grup també pot designar un portaveu suplent. La seva funció és tractar amb l'alcalde tots els assumptes que facin referència a l'ordenació de la Corporació. Els acords de la Junta de Portaveus s'han d'adoptar per vot ponderat.

Composició

La Junta de Portaveus es reuneix el dilluns de la setmana anterior al Ple Municipal a les 17 h.