Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

De conformitat amb els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la normativa estatal que correspongui, l'Ajuntament de Pineda de Mar, responsable del tractament facilita les principals informacions relatives als tractaments de dades que desenvolupa i als drets que assisteixen a les persones interessades.

 

 1. Responsable del tractament: Ajuntament de Pineda de Mar

NIF

P0816200J

Adreça postal

Plaça Catalunya, núm. 1 -  Pineda de Mar

Codi postal

08397

Adreça electrònica

www.pinedademar.org

Correu electrònic

ajuntament@pinedademar.org

Telèfon

93 767 15 60

 

 1. Delegat de Protecció de Dades

És la persona encarregada de vetllar perquè aquesta administració municipal, compleixi i s'adapti d'una forma correcta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Hi podeu contactar de les maneres següents:

 

Delegat de Protecció de Dades

Correu postal

Plaça Catalunya, núm. 1 - 08397-Pineda de Mar

Correu electrònic

dpd@pinedademar.org

Telèfon

93 767 15 60, extensió 2103

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

 

 

 1. Activitats de tractament de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, com a responsable, ha confeccionat un registre dactivitats de tractament.

 

Podeu accedir a la descripció completa dels tractaments, —finalitats; categoria d'interessats; categoria de dades personals; categoria de destinataris; transferències internacionals de dades i conservació—

 

 1. Tractament de recollida de dades de la pàgina Web

 

 

TRACTAMENT DE DADES

FINALITAT

LEGITIMACIÓ

Tràmits de l’Ajuntament

L'Ajuntament de Pineda de Mar tractarà les vostres dades amb les finalitats especificades en cada tràmit que el ciutadà pot realitzar, així com facilitat l'accés als serveis i tràmits mencionats, de conformitat amb la regulació establerta pel RGPD i altres disposicions d'aplicació

La legitimació del tractament, depenent del tràmit, pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interès públic

Gravació de trucades

En aquest cas les dades únicament seran tractades amb la finalitat de gestionar el tràmit sol·licitat així com donar resposta a la vostra consulta

L’Ajuntament està legitimat per tractar les vostres dades per obligació legal així com per interès públic, en el cas que correspongui

 

 

 

 

 • Criteris de conservació de les dades

Les dades no es conservaran més temps del necessari, excepte que hi hagi una obligació  legal.

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si s'escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb allò previst en la citada legislació.

En tot cas, en cada tràmit corresponent, s'informarà de les possibles cessions de dades o altres administracions públiques o empreses que correspongui.

 

 • Transferències internacionals de dades.

No es transfereixen dades  a països de fora de la Unió Europea.

 

 1. Tractament de les imatges de les càmeres de videovigilància
 • Finalitat del tractament.

La captació de les imatges a través de les càmeres de videovigilància, instal·lades a la via pública es tractaran per les següents finalitats:

 • Seguretat en benefici de la convivència ciutadana.
 • L'erradicació de la violència i la utilització pacífica de les vies i espais públics.
 • Prevenir la comissió de delictes, faltes i infraccions relacionats amb la seguretat pública.
 • Control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit.

 

 • Legitimació del tractament.
 • El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interèspúblic, de conformitat amb l’article 6.1.e) del RGPD.
 • Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics.
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vià

 

 • Criteris de conservació de les dades

Les imatges seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la seva captació, transcorregut aquest, es procedirà a esborrar-les.

 

Les imatges recaptades dins del termini d’un mes i que s’utilitzin per denunciar delictes o infraccions, es conservaran mentre el procediment judicial, investigació policial o procediment administratiu sancionador, no hagi finalitzat.

Les dades podran ser comunicades als Jutjats i Tribunals que ho requereixin.

Les dades no es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment de l’interessat.

 

 • Transferències internacionals de dades.

No es transfereixen dades  a països de fora de la Unió Europea.

 

 1. Drets d'habeas data.
 • Dret d'accés.

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s'estan tractant dades que l'afecten i si és així té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:

 1. a) les finalitats del tractament,
 2. b) les categories de les dades personals,
 3. c) destinataris de les seves dades,
 4. d) termini de conservació,
 5. e) l'existència d'altres drets,
 6. f) dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control,
 7. g) origen o procedència de les dades,
 8. h) l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament, i
 9. i) en cas de transferències internacionals de dades, les garantíes adequades que s'ofereixen.

 

 • Dret de rectificació.

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

 • Dret de supressió (o dret a l'oblit).

L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals «dret a l'oblit», en algun dels supòsits següents:

 1. a) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat amb la qual van ser recollides,
 2. b) Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament,
 3. c) L'interessat s'oposa al tractament i no preval cap altre interès legítim pel seu tractament,
 4. d) les dades s'han tractat il·lícitament,
 5. e) les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal, i
 6. f) les dades personal s'hagin obtingut en relació a una oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors, una vegada tenen edat per consentir.

 

 • Dret d'oposició.

L'interessat  té dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les seves dades siguin objecte de tractament en els supòsits exposats a continuació en els que el responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades de l'interessat:

 1. a) quan el tractament es basa en l'interés públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament,
 2. b) el responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l'interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions,
 3. c) el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting,
 4. d) el tractament té finalitats estadístiques o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

 

 • Dret de limitació del tractament.

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix algun dels quatre suposits següents:

 1. a) l'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud,
 2. b) el tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se'n limiti l'ús,
 3. c) el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions, i
 4. d) l'interessat s'ha oposat al tractament d'acord amb l'article 21.1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

 

 • Dret a la portabilitat de les dades.

L'interessat té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Aquest dret implica que les dades personals de l'interessat es transmetin d'un responsable a l'altre, sense necessitat que siguin transmesos prèviament al mateix interessat, sempre que sigui tècnicament possible. El dret a la portabilitat únicament es podrà exercir quan:

 1. a) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, i
 2. b) el tractament es basa en el consentimemt o en un contracte.

 

 1. Exercir aquests drets.

Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del tractament i la portabilitat de les dades, en dues modalitats telemàtica i presencial.

 

Modalitat telemàtica: De dilluns a diumenge, durant les 24 hores i mitjançant l'accés a la seu electrònica {accés directe a tràmits electrónics drets d'habeas data}.

Modalitat presencial: De dilluns a divendres, en horari de 08:30 a 14:00 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Plaça Catalunya, núm. 1 - 08397-Pineda de Mar.

 

 1. Exercir el dret de reclamació davant una Autoritat de Control

Si considereu que no s'ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades—.

 

 1. Seguretat del tractament.

De conformitat amb l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, aquesta administració municipal disposa de les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc per:

 

 • La seudonimització i el xifrat de les dades personals,
 • La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i dels serveis del tractament,
 • La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic,
 • Els procesos per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures establertes per garantir la seguretat del tractament.