Normativa

En aquest apartat hi trobareu les ordenances fiscals, els pressupostos i impostos municipals, així com el calendari fiscal.

Ordenances

Són textos de caràcter legal, mitjançant els quals, l'Ajuntament regula una matèria determinada: abocaments residuals, sorolls, serveis funeraris...

Altra normativa

Aquí trobareu els estatuts que regeixen el funcionament de determinats òrgans, i altra normativa diversa.

Reglaments

Regulacions d'un ampli ventall de matèries, des de l'abastament d'aigua potable a les unions de fet, passant per la fira d'artesania.

Urbanisme

En aquest apartat trobareu tota la informació referent al planejament urbanístic del municipi, tant pel que fa a la seva aprovació inicial, com al seu posterior desenvolupament.

Pressupostos

Des d'aquí podreu consultar un resum del pressupost d'ingressos i de despeses de l'Ajuntament.