Calendari Fiscal

Consulteu aquí les dates en que cal pagar les diferents taxes i impostos municipals.

Impost sobre Béns Immobles Urbans no domiciliats: del 2 de maig al 5 de juliol de 2023.

Impost sobre Béns Immobles Urbans domicilats:
es cobraran en tres terminis, 3 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre de 2023.

Impost sobre Béns Immobles Rústics: 
del 1 de setembre al 3 de novembre de 2023.

Impost sobre Béns Immobles Rústics construïts:
del 1 de setembre al 3 de novembre de 2023.

Impost sobre Vehicles de tracció mecànica: del 1 de març al 5 de maig de 2023.

Impost sobre activitats econòmiques: del 15 de setembre al 15 de novembre

Taxa per Gestió de Residus Domèstics no domiciliats: del 2 de maig al 5 de juliol de 2023.

Taxa per Gestió de Residus Domèstics domiciliats:
1 d'agost de 2023.

Taxa per Gestió de Residus Comercials no domiciliats: del 2 de maig al 5 de juliol de 2023.

Taxa per Gestió de Residus Comercials domiciliats: 1 d'agost de 2023.

Mercat Municipal - 1er semestre: del 2 de maig al 5 de juliol de 2023.

Mercat Municipal - 2n semestre:
del 1 de setembre al 3 de novembre de 2023.

Taxa per Gestió de Residus comercials mercat - 1r semestre
: del 2 de maig al 5 de juliol de 2023.

Taxa per Gestió de Residus comercials mercat - 2n semestre: del 1 de setembre al 3 de noviembre de 2023.

Taxa per Servei de Clavegueram: del 1 de setembre al 3 de novembre de 2023.

Taxa per Manteniment de Cementiri Municipal: de l'1 de juny al 1 d'agost de 2023.

Taxa per Entrada de Vehicles (Guals): del 1 de setembre al 3 de novembre de 2023.

Per a més informació i domiciliar els vostres rebuts, podeu consultar la pàgina web de l'Organisme de Gestió Tributària: http://orgt.diba.cat/esp/municipi.asp