Noemí Llorens Lleonart

Regidora i Portaveu del grup municipal Junts per Pineda
         

   

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials         

Facebook | Linkedin Instagram 

Correu electrònic: noemi.llorens@pinedademar.org


Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formin part, en la quantia que es relaciona tot seguit:


Per assistència efectiva a plens: 350 euros per cada sessió.
Per assistència efectiva a Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió.
Per assistència efectiva a comissió informativa directorial i comissió especial de comptes: 300 euros per cada sessió.
Per Junta de Portaveus: 300 euros per cada sessió.

Arxius adjunts