Meritxell Mateu Estopà

Regidora del grup municipal ERC-AM
         

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials         

Correu electrònic: meritxell.mateu@pinedademar.org


Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formin part, en la quantia que es relaciona tot seguit:


Per assistència efectiva a plens: 350 euros per cada sessió.
Per assistència efectiva a Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió.
Per assistència efectiva a comissió informativa directorial i comissió especial de comptes: 300 euros per cada sessió.
Per Junta de Portaveus: 300 euros per cada sessió.

Arxius adjunts