Montserrat Moral Mora

Regidora d'oposició

Grup municipal ERC-AM

         

    
         

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials       

Correu electrònic: montse.moral@pinedademar.org


Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formin part, en la quantia que es relaciona tot seguit:

Per assistència efectiva a plens: 350 euros per cada sessió.
Per assistència efectiva a Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió.
Per assistència efectiva a comissió informativa directorial i comissió especial de comptes: 300 euros per cada sessió.
Per Junta de Portaveus: 300 euros per cada sessió.

Arxius adjunts