Junta de Portaveus

Està integrada pels regidors i regidores portaveus dels grups municipals, i es reuneix sota la presidència de l'alcalde.

Cada grup també pot designar un portaveu suplent. La seva funció és tractar amb l'alcalde tots els assumptes que facin referència a l'ordenació de la Corporació. Els acords de la Junta de Portaveus s'han d'adoptar per vot ponderat.

Composició

La Junta de Portaveus es reuneix el dilluns de la setmana anterior al Ple Municipal a les 17 h.