Tinents d'Alcalde

Actuen com a col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i/o revoca lliurement d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Substitueixen l'alcalde quan aquest és absent, i exerceixen les atribucions que expressament els delega. Formen part de la Junta de Govern Local i dirigeixen les àrees de gestió en què està organitzat l'Ajuntament.

Cartipàs Municipal 2019-2023 (Seu electrònica)