La Junta de Govern Local

És l'òrgan col·legiat d'assistència permanent a l'alcalde, exercint les competències que li deleguin.

El formen l'alcalde i un nombre de regidors no superiors a un terç del nombre legal de membres de la Corporació, que formen part del govern i nomenats per l'alcalde; d'aquests nomenaments es dóna compte al Ple municipal.

Competències

Les seves atribucions s’ordenen segons delegacions efectuades pel Ple Municipal i l’Alcalde i es desenvolupen en matèries com: gestió urbanística, llicències i autoritzacions, activitats a la platja, contractació, projectes d'obres i serveis, personal i funció pública, relacions interadministratives, patrimoni, activitat de foment i subvencions, informació corporativa, defensa jurídica, hisenda, infraccions greus en supòsits de gossos potencialment perillosos.

Composició de la Junta de Govern Local

Composen la Junta de Govern Local de Pineda de Mar els regidors desigants per l'Alcalde:

La Junta de Govern es reuneix cada dilluns no festiu a les 10.30 hores.

Cartipàs Municipal 2019-2023 (Seu electrònica)