Comissió Informativa

Constituïda per a l'estudi, informe i dictamen dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la Junta de Govern, quan aquesta ho sol·liciti, i/o al Ple municipal; estan integrades per representants de tots els grups municipals.

El nombre de regidors que pot designar cada grup municipal per integrar les comissions informatives ha de ser proporcional a la composició del plenari.

Composició

  • President: L'alcalde, que podrà delegar en qualsevol altre regidor.
  • 6 regidors/es a proposta del Grup Municipal PSC-CP.
  • 4 regidors/a a proposta del Grup Municipal ERC-Junts x Pineda-AM.
  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal PEC-ECG.
  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal EN MARXA-JxCAT-JUNTS.

La Comissió Informativa es reuneix el dilluns anterior al Ple Municipal a les 17.30 h