Atenció a les persones en situació de dependència

Les persones dependents són aquelles que tenen la necessitat d’ajuda per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària, ja sigui per qüestió d’edat, malaltia i/o discapacitat, i relacionada amb la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

La Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de la dependència estableix els diferents serveis i prestacions dels que poden gaudir les persones amb un reconeixement de Dependència, i segons el grau assignat (I, II o III).

Aquest reconeixement l’atorga la Generalitat de Catalunya, a través dels Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD) que valoren cada petició en el domicili de la persona.

Un cop obtingut aquest reconeixement, els Serveis Bàsics d’Atenció Social municipals són els encarregats d’elaborar el Programa Individual d’Atenció, que concreta els serveis o prestacions que podrà rebre la persona en situació de dependència.

Els serveis poden ser d’atenció domiciliària, centres de dia, centres de nit, centres residencials. Les prestacions econòmiques poden ser pel cuidador no professional o vinculades a la prestació dels serveis esmentats.