Residus comercials/industrials

Recollida porta a porta de paper/cartró per a comerços

L’Ajuntament ofereix un servei de recollida porta a porta del paper/cartró als comerços interessats. Per tal d’adherir-se al servei, l’establiment interessat ho ha de comunicar a l’Ajuntament mitjançant aquest full d'acceptació.

Baixa del servei de recollida municipal pels residus municipals pels industrials

Els titulars d’activitats generadores de residus comercials o industrials assimilables als domiciliaris que vulguin acollir-se a la previsió de la llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora de residus i, en conseqüència, recollir i eliminar pels seus propis mitjans els residus que generen, hauran de presentar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la següent documentació:

  1. Contracte amb gestor autoritzat, per cada residu generat. El contracte haurà d’especificar el codi de gestor i el detall dels residus pels quals està contractat.
  2. Estudi de generació de residus amb càlcul del volum produït i caracterització d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER).
  3. L’estudi haurà de ser redactat per un enginyer o enginyer tècnic i visat pel col·legi professional corresponent.
  4. Informe favorable de l’Ajuntament de Pineda de Mar

Presentació documentació ORGT (cal certificat electrònic)

Arxius adjunts