Residus

Es consideren residus municipals, d'acord amb l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els citats llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària.

Si desitgeu ampliar la informació sobre la recollida de residus municipals, podeu consultar la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya.

A Pineda de Mar es duu a terme la recollida dels següents tipus de residus:

 • Rebuig
 • Fracció orgànica
 • Vidre
 • Paper i cartró
 • Envasos
 • Voluminosos
 • Roba

Per altre tipus de residus pot visitar la Deixalleria Municipal de Pineda o la Deixalleria Mancomunada a Malgrat de Mar.

On i quan ens pots trobar?

Ubicació: Carrer Mèxic s/n 08397, Pineda de Mar.
Télèfon: 93 7829818.
Horari:
- De maig a octubre:
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. Diumenge obert només per als particulars de 10 a 14 h.
- De novembre a abril:
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h. Diumenges obert només per als particulars de 10 a 14 h.

Residus admesos:

Residus municipals especials:

 • Pneumàtics
 • 
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri

 • Bateries

 • Dissolvents

 • Pintures i vernissos

 • Piles
 • 
Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses

 • Olis minerals usats

Residus municipals ordinaris

 • 
Paper i cartró
 • Vidre
 • 
Envasos lleugers
 • 
Plàstics
 • 
Ferralla i metalls

 • Tèxtils
 • 
Olis vegetals usats

 • Ampolles de cava senceres

Residus municipals voluminosos

 • Mobles i altres
 • 
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
 • 
Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)

Altres residus municipals.

 • Fustes
 • 
Restes de poda o jardineria
 • 
Runes i restes de la construcció d'obres menors

Residus NO admesos:

 • Materials barrejats

 • Matèria orgànica

 • Materials explosius

 • Residus radioactius

 • Residus sanitaris
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya


On i quan ens pots trobar?

Ubicació: Carrer Estany s/n 08380 Malgrat de Mar.
Télèfon: 93 7619818.
Horari:
- De maig a octubre:
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. Diumenge obert només per als particulars de 10 a 14 h.
- De novembre a abril:
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h. Diumenges obert només per als particulars de 10 a 14 h.

Residus admesos:

Residus municipals especials:

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri

 • Bateries
 • 
Dissolvents

 • Pintures i vernissos
 • 
Piles

 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses

 • Olis minerals usats

Residus municipals ordinaris.

 • Paper i cartró

 • Vidre

 • Envasos lleugers

 • Plàstics

 • Ferralla i metalls
 • 
Tèxtils

 • Olis vegetals usats

 • Ampolles de cava senceres

Residus municipals voluminosos

 • Mobles i altres

 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses

 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)

Altres residus municipals.

 • Fustes
 • Restes de poda o jardineria

 • Runes i restes de la construcció d'obres menors

Residus NO admesos.

 • Materials barrejats
 • 
Matèria orgànica

 • 
Materials explosius
 • 
Residus radioactius

 • Residus sanitaris
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

Les persones usuàries de la deixalleria es poden beneficiar de fins a un 20% de la taxa d'escombraries municipal. Per fer-ho només s’ha de presentar la targeta d’usuari de la deixalleria segellada amb un mínim de quatre usos (o abocaments) dels residus especials més comuns: olis de cuina, aparells elèctrics, bateries i piles, tòners d’impressora, etc.

Podeu consultar els residus bonificables i les seves quantitats en la següent taula en la següent imatge: 

Bonificació Taxa d'Escombraries 1Bonificació Taxa d'Escombraries 2

Consulta bonificacions de la taxa municipal d’escombraries a l'Ordenança fiscal núm. 12 - Taxa del Servei de Gestió de Residus Municipals.

Accedeix al tràmit en línia per a sol·licitar la bonificació de la taxa (cal certificat electrònic)

Pots comprovar les bonificacions aprovades al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Recollida porta a porta de paper/cartró per a comerços

L’Ajuntament ofereix un servei de recollida porta a porta del paper/cartró als comerços interessats. Per tal d’adherir-se al servei, l’establiment interessat ho ha de comunicar a l’Ajuntament mitjançant aquest full d'acceptació.

Baixa del servei de recollida municipal pels residus municipals pels industrials

Els titulars d’activitats generadores de residus comercials o industrials assimilables als domiciliaris que vulguin acollir-se a la previsió de la llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora de residus i, en conseqüència, recollir i eliminar pels seus propis mitjans els residus que generen, hauran de presentar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la següent documentació:

 1. Contracte amb gestor autoritzat, per cada residu generat. El contracte haurà d’especificar el codi de gestor i el detall dels residus pels quals està contractat.
 2. Estudi de generació de residus amb càlcul del volum produït i caracterització d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER).
 3. L’estudi haurà de ser redactat per un enginyer o enginyer tècnic i visat pel col·legi professional corresponent.
 4. Informe favorable de l’Ajuntament de Pineda de Mar

Presentació documentació ORGT (cal certificat electrònic)