Els residus municipals

Es consideren residus municipals, d'acord amb l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els citats llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària.

Si desitgeu ampliar la informació sobre la recollida de residus municipals, podeu consultar la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya.

A Pineda de Mar es duu a terme la recollida dels següents tipus de residus:

  • Rebuig
  • Fracció orgànica
  • Vidre
  • Paper i cartró
  • Envasos
  • Voluminosos
  • Roba

Per altre tipus de residus pot visitar la Deixalleria Municipal de Pineda o la Deixalleria Mancomunada a Malgrat de Mar.