Escoles i centres d'ensenyament

El segon cicle d’educació infantil consta de 3 cursos, dels 3 als 6 anys. L'escola proporciona als infants una educació bàsica i comuna que els capacita per als aprenentatges posteriors, per a l'adquisició dels fonaments d'expressió, escriptura i càlcul i per al coneixement de l'entorn.

És una etapa en què es potencia l'ús del llenguatge, s'afavoreix el descobriment de les característiques físiques i socials de l'entorn en el qual viuen, alhora que se'ls facilita que elaborin una imatge personal positiva i equilibrada i adquireixin els hàbits bàsics de comportament que els permetin gaudir d'autonomia personal.

L'educació primària comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 fins als 12 anys, i s'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: (cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior).

Les finalitats de l'educació primària són proporcionar a tots els nens i les nenes una formació comuna que possibiliti el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social amb l'adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic. Alhora, es pretén que desenvolupin les seves capacitats individuals i es formin com a persones.

Les àrees curriculars que s'estableixen són: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengües estrangeres (anglesa i francesa), Coneixement del medi natural, social, i cultural, Educació artística, Educació física i Matemàtiques. En un dels cursos del tercer cicle s'hi afegeix l'àrea d'Educació per a la ciutadania i els drets humans, fent atenció especial a la igualtat entre homes i dones, i una segona llengua estrangera.

Centres públics d’educació infantil i primària

Escola Aloc

Adreça: Carrer Sant Jordi, 36
Tel.: 93.762.14.80
Correu electrònic: a8053421@xtec.cat
Web: http://escola-aloc.blogspot.com/


Escola Antoni Doltra

Adreça: Carrer Narcís Monturiol, 55
Tel.: 93.767.14.60
Correu electrònic: a8022801@xtec.cat
Web: https://www.escolaantonidoltra.cat/ 


Escola Montpalau

Adreça: Avinguda Generalitat, s/n
Tel.: 93.762.44.52
Correu electrònic: a8045033@xtec.cat
Web: https://agora.xtec.cat/ceip-montpalau-pineda/


Escola Jaume I

Adreça: Carrer Lluís Vives, 5-7
Tel.: 93.767.18.68
Correu electrònic: a8022835@xtec.cat
Web: https:/agora.xtec.cat/ceip-jaumeprimer-pineda/


Escola Mediterrània

Adreça: Plaça Pau Casals, s/n
Tel.: 93.767.12.01
Correu electrònic: a8045045@xtec.cat
Web: www.escolamediterrania.com


Escola Poblenou

Adreça: Carrer València, cantonada carrer Cardenal Cisneros
Tel.: 93.744.37.39
Correu electrònic: a8065007@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/centres/a8065007


Escola municipal Sant Jordi

Adreça: Carrer Jacint Verdaguer, 15
Tel.: 93.767.15.09
Correu electrònic: a8055117@xtec.cat
Web: https://blocs.xtec.cat/escolasantjordipineda/


Centres privats concertats

Escola Mare de Déu del Roser

Adreça: Carrer de Mar, 44
Tel.: 93.762.32.92
Correu electrònic: a8022811@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/centres/a8022811