Centres d'educació especial

La Llei Orgànica d’Educació promou el dret a l’equitat en l’ensenyament i pel que fa a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu indica que l’escolarització de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials es regeix pels principis de normalització i inclusió i assegura la seva no discriminació i la igualtat efectiva en l’accés i la permanència en el sistema educatiu.

També correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes que requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària, perquè presenten necessitats educatives especials, puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.

El CEE Horitzó, ubicat a Pineda de Mar, és l’únic centre d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, i actualment acull 70 alumnes de tots els municipis de l’Alt Maresme, d’edats compreses entre els 3 i els 16 anys.


Centre d'Educació Especial Horitzó

Adreça: Passatge de la Mora, s/n
Tel.: 93.767.13.21
Correu electrònic: a8044028@xtec.cat