Activitats educatives i serveis

Cantada Escolar

La cantada escolar és el projecte en el qual participen conjuntament una vegada a l'any els alumnes de primària de totes les escoles de Pineda de Mar.

És una activitat que fomenta la música entre els infants i, que potencia el sentiment de pertinença de l'alumnat de primària a una comunitat de Pineda de Mar i el treball integrador entre les escoles per a un objectiu comú. És, a l'hora, un espectacle artístic de gran interès.

La Cantada escolar, amb cançons preparades pels mestres de música de les diferents escoles, es celebra des de l’any 2004, mostra del seu èxit i arrelament en el calendari educatiu del municipi de Pineda de Mar


Patis Oberts

El projecte de Patis Oberts és l’obertura dels patis de les escoles de primària pública els caps de setmana i els dies de cada dia dels mesos de juliol i agost. Un agent cívic obre i tanca els patis i realitza una roda contínua de vigilància pels patis per observar el normal desenvolupament de l’activitat que s’hi realitza.

L’obertura d’aquests espais a la ciutadania per temps d’oci permet oferir pistes esportives a grups de nois/noies els caps de setmana on poder anar a jugar; permet oferir espais per barris i també representa una oferta d’espais més delimitats on les famílies poden gaudir amb els seus fills (aprendre anar en bicicleta, espais de joc...).


Ballada de Sardanes

Anualment, i des curs escolar 2012-2013 la Regidoria d'Educació, conjuntament amb un grup de ciutadans voluntaris i amants de la Sarda, organitza una ballada de Sardanes a la plaça de l’Ajuntament, amb música de cobla en directe, amb la participació de tots els alumnes de 4t de primària de totes les escoles de Pineda de Mar.

Per tal d'assolir un bon coneixement pel que fa al ball de la sardana s’organitzen dos tallers previs a cada escola.


Premi de Treballs de Recerca

L’any 2018, la Regidoria d’Educació va convocar per primera vegada els Premis de Treballs de Recerca destinat a alumnes de batxillerat de Pineda de Mar; aquests Premis, amb dotació econòmica pels guanyadors, tenen l’objectiu de potenciar la recerca sobre aspectes relacionats amb la realitat de Pineda de Mar i, alhora, reconèixer l’esforç de l’alumnat en aquesta primera experiència de recerca que porten a terme amb el suport dels tutors o de les tutores dels centres escolars.

Beques

L'Ajuntament de Pineda atorga anulament ajuts als alumnes empadronats a Pineda de Mar matriculats en centres educatius públics o privats concertats, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

La finalitat de l'atorgament de les diferents beques és:

 1. Afavorir la integració del nen/nena a l'escola
 2. Prevenir el fracàs escolar i l'absentisme escolar
 3. Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant
 4. Potenciar la sociabilitat del nen/nena
 5. Potenciar el desenvolupament evolutiu i creatiu de l’infant
 6. Cobrir l’atenció de l’infant en l’horari escolar, sempre que la família no pugui per motius laborals, personals, socials, etc.
 7. Donar una intervenció educativa integral del nen/nena en el seu temps de lleure: oferir una diversitat d'activitats com ara, tallers, sortides, jocs de grup, reforç escolar, etc, que potenciïn el desenvolupament integral del nen
 8. Facilitar la inserció laboral dels pares
 9. Potenciar la integració social de les famílies


La tipologia de les diferents beques d’educació és la següent:

Beques de llibres (educació infantil i cicle inicial primària i educació secundària obligatòria).

Ajut econòmic destinat a subvencionar part del cost dels llibres i del material escolar de l'educació infantil de segon cicle i de l’educació de primària i secundària, o en el seu defecte, a subvencionar el suport informàtic necessari.

Beques llars d’infants

Ajuts econòmics destinats a la subvenció temporal d'una part de les quotes de les llars d'infants municipals. Es podran atorgar beques a les llars d'infants privades reconegudes pel Departament d'Ensenyament, sempre que hagin demanat la preinscripció a les llars d'infants municipals i no hagin obtingut places.

Beques de casals d’estiu

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d'una part de les quotes de casals o activitats d'estiu organitzats per entitats de Pineda de Mar.

Beques d’escola d’adults

Són un ajut econòmic destinat a subvencionar part del cost de la matrícula dels cursos homologats de l'Escola d'Adults municipal.

Beques de transport

Són un ajut econòmic destinat a subvencionar el cost del transport escolar d’aquelles alumnes del segon cicle d'educació infantil i de primària, empadronats al barri de Poblenou, amb sol·licitud de plaça en un centre escolar de Poblenou i amb plaça escolar atorgada en un centre escolar de Pineda centre.

Beques d’escola de música i/o escola de dansa

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d'una part de les quotes de les escoles de música i/o dansa municipals.

Beques per a matrícules d’estudis superiors (CFGS i universitat) i estudis d’educació especial

Ajuts econòmics destinats a la subvenció d'una part de la matrícula del primer curs deCicles Formatius de Grau Superior (CFGS), d'estudis Universitaris i programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d'educació especial.

Beques de menjador

Ajuts econòmics temporals que atorga el Consell Comarcal del Maresme destinats a subvencionar les quotes de menjador escolar dels nens/es que estiguin cursant educació infantil o primària.

Suport a l’activitat educativa de les AMPAS

L’Ajuntament de Pineda de Mar atorga anualment subvencions a les AMPAS dels centres docents de Pineda de Mar, amb la finalitat de recolzar els projectes educatius que millorin la qualitat de l’educació a la població de Pineda de Mar promoguts per associacions de la població que actuen en l’àmbit de l’educació.

Seran conceptes subvencionables:

 • La construcció i difusió del model de ciutat educadora. La vinculació i relació dels centres educatius amb el seu entorn. L’escola oberta a la ciutat. L’acolliment de les famílies nouvingudes a la comunitat educativa.
 • La formació dels/les ensenyants i de tots el/les membres de la comunitat educativa. La recerca i la innovació educativa. Programes compartits amb entitats de la comunitat educativa i d’altres. Creació de xarxes de cooperació per impulsar projectes comuns. Xarxes locals i xarxes amb centres, entitats... d’altres ciutats del país o d’altres.
 • La promoció d’una oferta educativa de suport i complementària, especialment dirigida als àmbits artístics: música, arts plàstiques, arts escèniques...
 • La promoció de programes i projectes orientats:
  • Al coneixement i a la sensibilització vers el medi ambient.
  • A l’adquisició de valors que millorin la convivència i la tolerància.
  • Al foment de la lectura.
  • Al desenvolupament i ús de noves tecnologies.


Servei de Psicologia i Logopèdia

El servei municipal de psicologia i logopèdia és un servei destinat a donar resposta a les demandes que es fan des dels diferents centres d’educació infantil i primària, per atendre nens que presenten alteracions i trastorns de personalitat, comportament, evolutius, etc., però també per la necessitat de que un professional o equip coordini els esforços de tots els serveis implicats en la intervenció d’un cas amb l’objectiu d’optimitzar recursos.

El servei municipal de psicologia i logopèdia consta amb 2 professionals dels àmbits de la psicologia i la logopèdia estructurat de la següent manera:

Per a poder fer ús del servei cal que l’escola de l’alumne de referència hagi fet la derivació d’aquest cap al servei en qüestió.


Servei Local de Català

El Centre de Normalització Lingüística del Maresme programa cursos gratuïts de català des dels nivells més inicials fins als nivells superiors.

La durada dels cursos presencials són trimestrals per als nivells Inicial, Bàsic 1, Bàsic 2, Bàsic 3, Elemental 1, Elemental 2, Elemental 3, Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3, Suficiència 1, Suficiència 2, Suficiència 3, i anuals per al nivell Superior.

Dades de contacte:

Adreça: Plaça Orient - Espai Educatiu Pijoan i Cutiller

Telèfon: 937671560

Correu elecdtrònic: pinedademar@cpnl.cat