Centres d'ESO

L'Educació Secundària Obligatòria s'organitza en 4 anys acadèmics, que van dels 12 als 16 anys d'edat. Té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l'ensenyament primari i completi la formació cultural.

Les matèries que s'han de cursar són: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres, ciències de la naturalesa (a 3r curs es pot desdoblar en biologia i geologia, i física i química), educació física, educació visual i plàstica, ètica, ciències socials, geografia i història, llatí, matemàtiques, música i tecnologies. Com a optatives podran triar una segona llengua estrangera i cultura clàssica, però realitzant un màxim de dues matèries més de les cursades a l'últim cicle de primària. En un dels tres primers cursos s'hi afegeix l'àrea d'educació per a la ciutadania i els drets humans, fent atenció especial a la igualtat entre homes i dones.

En superar l'ESO, s'obté el títol de Graduat en Educació secundària (GES) i possibilita accedir als batxillerats, als cicles formatius de grau mitjà o bé al món laboral.


Institut Euclides

Adreça: Passeig Europa, 65
Tel.: 93.769.37.76
Correu electrònic: a8052992@xtec.cat
Web: https://agora.xtec.cat/ies-euclides/


Institut Joan Coromines

Adreça: Carrer Extremadura, 27
Tel.: 93.762.47.09
Correu electrònic: a8047832@xtec.cat
Web: http://www.insjoancoromines.cat/


Institut Pineda de Mar

Adreça: Plaça Orient, 9
Tel.: 93.767.18.83
Correu electrònic: a8065366@xtec.cat
Web: https://agora.xtec.cat/iespinedademar/