Llicències d'obres, activitats i ocupacions de via pública

En aquest apartat podeu trobar els tràmits necessaris per sol·licitar la llicència municipal d’obres o presentar comunicació prèvia d’obres de conformitat amb la normativa urbanística i l’ordenança i reglament municipal.

Tràmits - Seu electrònica

Consulteu les ordenances fiscals: 

Normativa general de llicències, comunicacions i assabentats

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (progroc), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (precat20).

Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.

Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Reial decret 564/2017, de 2 de juny, pel que es modifica el Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procedimient bàsic per a la certificació de l’eficiencia energètica dels edificis.

Reial Decret-llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació.

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

En aquest apartat podeu trobar els tràmits necessaris per sol·licitar la llicència municipal prèvia per a la instal·lació d’una activitat o establiment, així com la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia d’activitats.

Tràmits - Seu electrònica

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Comunicació prèvia ambiental

Comunicació de canvi de nom / Transmissió de titularitat

Llicència ambiental d’activitats

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (tràmit municipal)

Altres tràmits d'activitats al Canal Empresa

Declaració responsable en matèries de salut alimentària

Cens d'activitats municipals amb establiment (GIA-DIBA)

Normativa

Ordenances

Enllaços d'interès