Competències

Informem respecte a tot el necessari per sol·licitar llicències d'obres: còpies de planejament vigent, i assessorament tècnic.

Tramitem i atorguem llicències d 'obres majors, obres menors, canvis d'ús, divisions en propietat horitzontal, parcel.lació i primera ocupació.

Inspeccionem obres en execució per comprovar adequació al projecte atorgat.

Tramitem i atorguem comunicacions , declaracions responsables i llicències d'activitats,  així com les seves modificacions, canvi de nom i baixes.

Controlem les actuacions en matèria de llicències d'obres i activitats.

Elaborem i informem projectes d'obra pública municipal de desenvolupament de ciutat.

Contractem l'obra pública municipal i els serveis i subministraments d'abast municipal.