Planejament urbanístic de Pineda de Mar

Pla d'ordenació Urbanística

El Pla d’Ordenació Urbanística de Pineda de Mar va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió 17/07/01, conformitat text refós 22 de juliol de 1992 (B.O.P. núm. 278/19.11.92)

Normativa:

Plànols de zones i sistemes:

Fitxes Tècniques de suport

Geoportal Urbanístic de l'Ajuntament de Pineda de Mar

El Geoportal és una potent eina que posa a disposició dels ciutadans informació sobre l'ordenament urbanístic de la ciutat. Trobareu en aquest espai el planejament, la informació cadastral, els diferents tipus de cartografies, fotografies aèries, etc., i tot un seguit d'eines (medició de distàncies, àrees, exportació a PDF, possibilitat de dibuixar, ...) que us poden ser d'utilitat.

Els plànols tenen caràcter informatiu i no normatiu.

Registre de planejament urbanístic de Catalunya:

Enllaços d'interés:

Pla Especial del Montnegre i El Corredor (Serralada de Marina)

TAAC - Taules d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya: 

En data 31 d’octubre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar va acordar aplicar les TAAC com a criteris propis d’aquesta administració.

TUC - Delimitació de les trames urbanes consolidades

PDUSC - Pla director urbanístic del sistema costaner

Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) AD.16.12.2005

Modificació del pla director urbanístic del sistema costaner en relació amb les errades materials detectades AD.21.03.2007

Accés a les zones arqueològiques en base a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat

Altres enllaços d'interés:

ACA - Agència Catalana de l'Aigua

ADIF

AESA - Tramitació d'autoritzacions de servituds aeronàutiques
AESA Plànol Pineda de Mar

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Bombers - Departament d'Interior. Normativa aplicable

Carreteres - Departament de Territori i Sostenibilitat

Certificació d'eficiència energètica

Costes - Departament de Territori i Sostenibilitat

Cultura - Generalitat de Catalunya

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Costes - Departament de Territori i Sostenibilitat
Autoritzacions i concessions

Estadística d'edificació d'habitatge

ICGC - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ITE - Inspecció Tècnica dels Edificis

NIUS
Autorització per actuacions excepcionals al medi urbà sobre fauna salvatge protegida

Patrimoni cultural. Departament de Cultura de la Generalitat

Sede Electrónica del Cadastro

Activitats