Assessor d'activitats

El servei tramita les llicències d’activitat i les comunicacions d’obertura que se sol•liciten per part dels industrials i empresaris en l’àmbit del terme municipal. Realitza els controls i inspeccions dels locals amb la finalitat de vetllar pel correcte compliment de la normativa i s’encarrega de la disciplina de les activitats.

Urbanisme

 • Ordenació del territori
 • Transformació espais públics i equipaments
 • llicències i comunicacions d’obres. Descripció dels tràmits
 • Protecció de la legalitat urbanística
 • Legislació urbanística
 • Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), altres figures de planejament urbanístic i documentació gràfica (Necessita disposar d’un espai amb accés a la cartografia municipal i al GIS)
 • Incorporar altre documentació tècnica d’interés
 • Noticies: Si necessitem aquest apartat per indicar noticies puntuals com per exemple realització obres ens l’espai públic o els equipaments i poder ubicar-les en el plànol de la ciutat en una capa del GIS. 

Activitats 

 • Disciplina activitats
 • Controls i verificacions
 • Legislació en matèria d’activitats

Galeria d'imatges