Vivers d'empreses

Més condicions d’accés

Podran accedir al concurs aquelles persones que tinguin un projecte empresarial, preferentment catalogat dins dels nous filons d'ocupació, i vulguin fer-lo realitat, així com les empreses ja constituïdes i que comptin amb menys d'un any d'antiguitat.


Documentació a presentar

Els interessats podran presentar sol.licitud acompanyada d'un sobre tancat amb tota la documentació que es detalla en el present punt.

A la caràtula del sobre a presentar, s'especificarà "Concurs autorització d'ús temporal dels mòduls oficina Viver empreses al Centre de Desenvolupament Econòmic i Empresarial Innova", s'indicarà si és per ús individual o ús compartit i s'hi farà constar el nom i cognoms o raó social titular del projecte.

La documentació a incorporar en aquest sobre tancat és la següent:

 • El Pla d'Empresa, consistent en una memòria detallada del projecte empresarial. Ha d'incloure:
  • Dades personals de l'emprenedor/a i/o promotors /es del projecte.
  • Nom del projecte o de l'empresa
  • Forma jurídica prevista o adoptada per l'empresa
  • Objecte de l'activitat
  • Singularitat i aspectes diferencials de l'empresa pel que fa a la competència.
  • Estudi de mercat dels productes/serveis objecte de l'activitat empresarial en referència a l'entorn                          immediat: municipi, comarca, província...
  • Calendari d'iniciació i consolidació empresarial (projecte a 3 anys)
  • Pla d'inversions i despeses inicials (projecció a 3 anys)
  • Necessitat de recursos logístics i humans per la realització de l'activitat empresarial
  • Pla de finançament (projecció a 3 anys)
  • Facturació prevista durant el primer any
  • Proposta de preus de venda de productes/serveis
 •  En cas de participants que legalment no s'hagin constituït com a persona jurídica en el moment del concurs, declaració jurada comprometent-se a formalitzar-la en el cas que resulti adjudicatari.
 • En el cas de persones jurídiques ja constituïdes Certificat d'Hisenda i Seguretat Social conforme s'està a corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social o bé compromís d'aportar-ho en el cas que resultés finalista del concurs.
 • Currículum de l'experiència professional i informes d'altres llocs on hagi treballat fins ara de cadascuna de les persones físiques que composen l'empresa i/o iniciativa empresarial.
 •  Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil o declaració jurada comprometent-se a formalitzar-la en el cas que resulti adjudicatari.
 •  Document o documents que acreditin la personalitat física o jurídica i la seva representació, en el seu cas, del signatari de la proposició, consistents en:
  • quan es tracti de persones físiques o empresaris individuals, Document Nacional d'Identitat del concursant.
  • quan l'empresari sigui persona jurídica, fotocòpia compulsada de qui ostenti la representació pública administrativa, o escriptura de constitució de la societat mercantil, degudament inscrita al registre mercantil.
  • en el cas de persones jurídiques ja constituïdes document acreditatiu de l'alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE), en l'epígraf corresponent a l'activitat que dugui a terme, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'esmentat impost.
  • qualsevol altre document d'interès per l'administració.

 Lloc de presentació: La sol.licitud es podrà presentar al Registre General de l'Ajuntament de Pineda de Mar, de dilluns a divendres de 8.30h a 14.00h.


Més espais disponibles

En aquest moment hi ha disponibles els següents espais:

 • Despatx núm. 1
 • Despatx núm. 2: despatx d’ús compartit. En aquest moment hi ha tres llocs lliures


Més empreses residents

MARKETING PINEDA

GENEALIA

 

Arxius adjunts