Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2019, l’àmbit material d’actuació de Participació Ciutadana, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

Desenvolupament de canals de participació ciutadana

Foment i impuls del teixit associatiu local

Registre d’entitats. Seguiments de fitxes d’entitats

Pla de participació ciutadana i agenda participativa

Consell consultiu municipal