Serveis

Per tal d'afavorir la participació ciutadana en la vida del poble, l'Ajuntament de Pineda de Mar col·labora amb les entitats municipals en allò que puguin necessitar i oferint diferents serveis.

Espais estables de participació

Disposem de tres espais estables de participació i organització d’activitats socioculturals per les entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats (ROEV), la sala d’actes de Can Comas, l’espai Sara Llorens i les instal·lacions del Centre Cívic Poblenou. Aquest espais socioculturals poden utilitzar-se prèvia petició formal. Amb caràcter general i d’acord amb les respectives ordenances fiscals, la seva utilització està exempta del pagament de la taxa o el preu públic corresponent.

Registre d’entitats (ROEV)

L'ajuntament ha de promoure activament la xarxa associativa del municipi mitjançant el desenvolupament de programes específics de suport adreçades a les entitats.
El Registre Municipal d’Entitats de la Vila de Pineda de Mar (ROEV) té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats que tinguin el seu àmbit d’actuació principal a la ciutat i l’objecte de les quals sigui el foment, la defensa i la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

Les inscripcions es realitzen prèvia sol·licitud de les entitats interessades que hauran de presentar al Registre General d’Entrades de l'Ajuntament amb la aportació de la documentació següent:

  • Resolució d’inscripció, estatuts i acta fundacional, registrats en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat o en d’altres registres oficials.
  • Targeta d’identificació fiscal; composició actualitzada dels càrrecs directius.
  • En el cas de delegació d’una entitat que no és de la ciutat, caldrà el certificat original de reconeixement de la delegació, de la seu social i de les persones de contacte.
  • Domicili social i domicili (adreça postal, adreça electrònica i telèfon) a l’efecte de notificació i/o gestió.
  • El nombre de socis.
  • Pressupost de l'any en curs.
  • Programa d’activitats a Pineda de Mar de l'any en curs.