Programa d’habitatge de lloguer social

El Programa d'Habitatge de Lloguer social té l'objectiu de garantir l'accés a un habitatge digne i en condicions assequibles, especialment a aquelles persones i famílies del municipi que es trobin en situació de risc d'exclusió residencial i d'especial vulnerabilitat social.

El programa pretén crear una borsa d'habitatges de lloguer que es puguin destinar a les persones i famílies esmentades en unes condicions que puguin assumir tenint en compte la seva situació econòmica.

L'assignació dels habitatges a les persones o famílies es gestionarà seguint les condicions, els barems i procediments que s'aprovin des de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

El Programa preveu fórmules que permetin captar habitatges de propietaris particulars per integrar-los en la borsa. S’ofereixen garanties a la propietat durant la vigència del contracte d'arrendament:

  • Garantia de cobrament del lloguer durant la vigència del contracte d'arrendament.
  • Tramitació, gestió i redacció del contracte.
  • Mediació entre la propietat i el llogater
  • Retorn de l'habitatge en bon estat al finalitzar el contracte d’arrendament.
  • Gestió de petits arranjaments i adequacions dels habitatges, i subvenció de part de les despeses.
  • Bonificació de l'IBI.
  • Pagament de la taxa del servei de gestió de residus municipals.
  • Assegurança multirisc.
  • Seguiment de les obligacions dels usuaris, del bon ús de l'habitatge i bona relació amb el veïnatge, gestió d'incidències i queixes.

Fulletó 03_Tens un pis buit dona-li vida.jpg