Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 2 de juliol de 2015, l’àmbit material d’actuació d’Habitatge i Garantia Energètica, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

Política d’habitatge social, juvenil i gent gran

Relacions amb les administracions i entitats competents i gestores en matèria d’habitatge

Suport a les persones per eradicar la pobresa energètica