Ajudes per empreses

AJUTS PER A AUTÒNOMS I ASSIMILATS I EMPRESES - AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Per pal·liar la reducció d'ingressos a conseqüència de la crisi de la Covid-19

Institució: Ajuntament de Pineda de Mar
Dirigit a: Persones autònomes i assimilats que hagin vist una reducció dels seus ingressos.
Terminis: TANCAT

Aquest ajut va adreçat a empreses establertes a Pineda de Mar per pal·liar la manca o disminució d'ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial. L'objectiu és ajudar a les empreses que no eres objecte d'altres ajudes similars, com per exemple, les convocatòries del Gobierno de España i la Generalitat de Catalunya.

Requisits:

Per poder optar a aquest ajut, s'han de complir els següents requisits:

 1. Disposar de llicència d'activitat comercial o empresarial a Pineda de Mar (personal autònom i empreses i professionals de mutualitats de règim especial.
  • En cas que l'activitat no requereixi de llicència municipal, caldrà que l'adreça fiscal de l'activitat sigui Pineda de Mar.
 2. A data 14 de març, estar afiliat/da i donat/da d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar o Mutualitats de règims especials.
 3. Haver patit una reducció d'ingressos del mes de març de 2020 d'entre el 60 i el 74% sobre el càlcul mig dels 6 mesos anteriors (setembre 2019 a febrer 2020).
  • Per aquelles activitats que s'hagin iniciat després del setembre del 2019, es prendrà com a referència el càlcul de la mitjana d'ingressos entre la data d'obertura i el febrer del 2020.
  • En cas del personal de Règim Especial Agrari, treballadors dels Mar i Règim de Mutualistes i que no hagin pogut concòrrer a altres subvencions per aquest fet, la reducció d'ingressos haurà de ser a partir del 60% i sense limitació.
 4. No haver concorregut a altres subvencions d'altres administracions que tinguin la mateixa finalitat.
 5. Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generatlitat de Catalunya, les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament o moratòria. També estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Ajuntament de Pineda de Mar. 

Quantía de la subvenció

Aquest ajut té una subvenció de 600 € per unitat de negoci. Amb tot, aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades es superi la quantitat prevista de la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció. En aquest cas s'establirà un prorrateig de les ajudes entre totes les empreses beneficiàries.

Sol·licitud

Les sol·licituds es poden realitzar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar i també mitjançant correu administratiu. Període obert fins el 15 de maig.

 

SUBVENCIONS 2020 CCAM - DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
Subvencions 2020 per a les entitats i empreses del comerç, serveis, artesania i moda.

Institució: Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya
Dirigit a: Treballadors/es autònoms/es, pimes i microempreses.
Terminis: TANCAT

El Pla d’Ajuts inclou 7 programes específics dirigits a autònoms, pimes i microempreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment les obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma o que han patit un descens del 70% de la facturació. S’entén que són empreses de serveis a la persona els tallers mecànics, els serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars i restaurants, i serveis de menjar preparat i càtering.

També inclou programes adreçats a les entitats territorials i sectorials del sector comerç, del sector de l’artesania i del sector de la moda, els gremis, les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris i els ens locals en l’impuls d’actuacions de reactivació econòmica que duguin a terme.

Sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar a partir d'avui dijous, 30 d’abril, per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa, al web del CCAM, o del Departament d’Empresa i Coneixement juntament amb la documentació específica que es requereix en cadascuna les línies del Pla d’Ajuts. El termini de presentació finalitza el 31 de desembre d’enguany o fins que s’exhaureixi el pressupost (això pel programes 3, 4, 5 i 6, els altres són fins a 30 de juny).

Més informació sobre aquest ajut.

TRIBUTS - GOVERN DE L'ESTAT

Ampliació de terminis amb pagament de deutes tributaris

Institució: Agencia Tributaria
Dirigit a: Treballadors/es autònoms/es

L'Agència Tributària ha ampliat els terminis fins el 30 d'abril del 2020 dels deutes tributaris, els venciments i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els requeriments i diligència d'embargament, per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificiació d'errors materials i de revocació.

TRIBUTS - GOVERN DE LA GENERALITAT

Reducció del 50% del cànon de l'aigua per als mesos d'abril i maig

Institució: Agència Catalana de l'Aigua
Dirigit a: Treballadors/es autònoms/es

L'Agència Catalana de l'Aigua aplicarà de forma automàtica i universal una reducció dels gravaments del cànot de l'aigua en els mesos d'abril i maig:

 • Ampliació del cànon social a tots els trams de la factura: els usuaris domèstics que ja gaudeixen d'una tarifa social  se'ls aplicarà el gravamen de 0 euros en tots els trams de consum.
 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua per a usuaris domèstics: aquells que no gaudeixen de tarifa social, se'ls aplicarà  un tipus de gravament resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua per als usuaris industrials i activtiats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. 

PRÉSTECS - GOVERN DE L'ESTAT

Línia ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19/Thomas Cook

Institució: Instituto del Crèdito Oficial - Ministerio de Asuntos Econòmicos y Transformación Digital
Dirigit a: Autònoms i empreses domiciliades a Espanya amb activitat enquadrada al CNAE del sector turístic i activitats connexes. 
Terminis: Obert fins el 31 de desembre de 2020

L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Sol·licitud

Aquesta línia es pot sol·licitar a les entitats de crèdit que col·laboren amb l'ICO. Pot consultar-ho al següent enllaç.

Més informació sobre Línia ICO Sector Turístic

Tutorial de planificació i preparació per accedir a les línies de liquiditat de l'ICO i l'ICF-Avalis elaborat per Pimec. 

PRÉSTECS - GOVERN DE LA GENERALITAT

Línia ICF – AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes

Institució: Institut Català de Finances - Generalitat de Catalunya
Dirigit a: PIMES de Catalunya
Terminis: Properament

L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Sol·licitud

Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

Més informació sobre Línia ICF - AVALIS LIQUIDITAT

Tutorial de planificació i preparació per accedir a les línies de liquiditat de l'ICO i l'ICF-Avalis elaborat per Pimec.