Ajudes per a la ciutadania

AJUTS PER FAMÍLIES - AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Per pal·liar la reducció d'ingressos a conseqüència de la crisi de la Covid-19

Institució: Ajuntament de Pineda de Mar
Dirigit a: Famílies que han vist reduïts els seus ingressos entre el febrer i el març del 2020.
Terminis: TANCAT

Aquest ajut va adreçat a famílies empadronades a Pineda de Mar per pal·liar la manca o disminució d'ingressos i cobrir les necessitats bàsiques de la unitat familiar (alimentació, subministres, lloguer o hipoteca, etc). L'objectiu és compensar a les famílies amb una aportació econòmica que completi la pèrdua d'ingressos del mes de març 2020 respecte als ingressos de la mateixa família al mes de febrer del 2020.

Requisits:

 1. Ser major d'edat o emancipat legalment.
 2. Estar empadronat/da a Pineda de Mar.
 3. Acreditar la reducció dels ingressos familiars al mes de març 2020 respecte al febrer del 2020 a conseqüència de la Covid-19, i que els ingressos del mes de març 2020 siguin inferiors a:
  • Unitat familiar d'1 persona: 950,00 €
  • Unitat familiar de 2 persones: 1.050,00 €
  • Unitat familiar de 3 persones: 1.200,00 €
  • Unitat familiar de 4 persones: 1.350,00 €

Quantía de la subvenció

La quantia de l'ajuda serà d'un màxim de 1.350,00 € mensuals per unitat familiar. Per determinar aquesta quantia es tindrà el nombre de persones que formen la unitat familiar de convivència (persones empadronades en el domicili). L'import de l'ajuda calcularà a partir de la diferència d'ingressos de febrer i els de març del 2020 sense superar en cap cas l'import percebut el mes de febrer, ni tampoc l'import màxim establert segons el nombre de persones de la unitat familiar:

 • Unitat familiar d'1 persona: 950,00 €
 • Unitat familiar de 2 persones: 1.050,00 €
 • Unitat familiar de 3 persones: 1.200,00 €
 • Unitat familiar de 4 persones: 1.350,00 €

Sol·licitud

Les sol·licituds es poden realitzar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar i també mitjançant correu administratiu. Període obert fins el 15 de maig.

AJUTS AL LLOGUER - GENERALITAT DE CATALUNYA

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19

Institució: Generalitat de Catalunya.
Dirigit a: Persones que hagin patit ERTO, han passat a l'atur, has reduït jornada per motiu de cures
Terminis: TANCAT

La finalitat d'aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19. Va dirigit a les a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Sol·licitud

Consulta tota la informació d'aquest ajut i sol·licita'l en línia.

PRESTACIÓ D'URGÈNCIA DE 200 € - GENERALITAT DE CATALUNYA
Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Institució: Generalitat de Catalunya.
Dirigit a: Treballadors i autònoms amb activitat suspesa o temporalment aurats.
Terminis: A partir del 30 d'abril.

La prestació consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de dos-cents euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

La prestació s'adreça a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars  i es trobin en algun dels supòsits següents:

 1.  Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
 2. Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
 3. Treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
 4. Treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.
 5. Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

Sol·licitud

El formulari de sol·licitud estarà disponble a partir del 30 d'abril. Consulta tota la informació d'aquest ajut.

HIPOTECA - GOVERN ESTAT
Moratòria del deute hipotecari per l'adquisició d'habitatge habitual

Institució: Govern de l'Estat.
Dirigit a: Els deudors hipotecaris que hagin passat a l'atur o pèrdua d'ingressos d'almenys el 40%
Terminis: Obert - A tramitar directament amb la seva entitat financera.

Aquest ajut (art.7 RD-Llei 8/2020) preveu una moratòria del deute hipotecari de l'habitatge habitual quan el deutor es troba en situació de vulnerabilitat econòmica:

 • Quan es passi a estar en situació d'atur o bé, en empresaris i professionals, quan hi hagi una caiguda de les vendes d'almenys el 40%
 • Quan el conjunt d'ingressos familiars no superi en 3 l'IPREM el mes anterior a la sol·licitud (això és 1.613,52€). Aquest límit s'incrementa en casos de fills o persones majors de 65 a càrrec, membres amb discapacitat superior al 33%, etc.
 • Quan la quota de la hipotèca més les despesa de subministraments bàsics sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets que percep la unitat familiar.
 • Quan, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circunstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge, quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys 1,3.

Sol·licitud

La sol·licitud s'ha d'adreçar directament a entitat financera de la seva hipoteca. El termini de presentació de sol·licituds serà fins a 15 dies després de la vigència del decret.

TRIBUTS - GOVERN DE LA GENERALITAT

Reducció del 50% del cànon de l'aigua per als mesos d'abril i maig

Institució: Agència Catalana de l'Aigua
Dirigit a: Treballadors/es autònoms/es

L'Agència Catalana de l'Aigua aplicarà de forma automàtica i universal una reducció dels gravaments del cànot de l'aigua en els mesos d'abril i maig:

 • Ampliació del cànon social a tots els trams de la factura: els usuaris domèstics que ja gaudeixen d'una tarifa social  se'ls aplicarà el gravamen de 0 euros en tots els trams de consum.
 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua per a usuaris domèstics: aquells que no gaudeixen de tarifa social, se'ls aplicarà  un tipus de gravament resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua per als usuaris industrials i activtiats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. 

 

Galeria d'imatges