Ajudes per a autònoms

AJUTS PER A AUTÒNOMS I ASSIMILATS I EMPRESES - AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Per pal·liar la reducció d'ingressos a conseqüència de la crisi de la Covid-19

Institució: Ajuntament de Pineda de Mar
Dirigit a: Persones autònomes i assimilats que hagin vist una reducció dels seus ingressos.
Terminis: TANCAT

Aquest ajut va adreçat a empreses establertes a Pineda de Mar per pal·liar la manca o disminució d'ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial. L'objectiu és ajudar a les empreses que no eres objecte d'altres ajudes similars, com per exemple, les convocatòries del Gobierno de España i la Generalitat de Catalunya.

Requisits:

Per poder optar a aquest ajut, s'han de complir els següents requisits:

 1. Disposar de llicència d'activitat comercial o empresarial a Pineda de Mar (personal autònom i empreses i professionals de mutualitats de règim especial.
  • En cas que l'activitat no requereixi de llicència municipal, caldrà que l'adreça fiscal de l'activitat sigui Pineda de Mar.
 2. A data 14 de març, estar afiliat/da i donat/da d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar o Mutualitats de règims especials.
 3. Haver patit una reducció d'ingressos del mes de març de 2020 d'entre el 60 i el 74% sobre el càlcul mig dels 6 mesos anteriors (setembre 2019 a febrer 2020).
  • Per aquelles activitats que s'hagin iniciat després del setembre del 2019, es prendrà com a referència el càlcul de la mitjana d'ingressos entre la data d'obertura i el febrer del 2020.
  • En cas del personal de Règim Especial Agrari, treballadors dels Mar i Règim de Mutualistes i que no hagin pogut concòrrer a altres subvencions per aquest fet, la reducció d'ingressos haurà de ser a partir del 60% i sense limitació.
 4. No haver concorregut a altres subvencions d'altres administracions que tinguin la mateixa finalitat.
 5. Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generatlitat de Catalunya, les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament o moratòria. També estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Ajuntament de Pineda de Mar. 

Quantía de la subvenció

Aquest ajut té una subvenció de 600 € per unitat de negoci. Amb tot, aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades es superi la quantitat prevista de la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció. En aquest cas s'establirà un prorrateig de les ajudes entre totes les empreses beneficiàries.

Sol·licitud

Les sol·licituds es poden realitzar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar i també mitjançant correu administratiu. Període obert fins el 15 de maig.

SUBVENCIONS 2020 CCAM - DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
Subvencions 2020 per a les entitats i empreses del comerç, serveis, artesania i moda.

Institució: Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya
Dirigit a: Treballadors/es autònoms/es, pimes i microempreses.
Terminis: TANCAT

El Pla d’Ajuts inclou 7 programes específics dirigits a autònoms, pimes i microempreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment les obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma o que han patit un descens del 70% de la facturació. S’entén que són empreses de serveis a la persona els tallers mecànics, els serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars i restaurants, i serveis de menjar preparat i càtering.

També inclou programes adreçats a les entitats territorials i sectorials del sector comerç, del sector de l’artesania i del sector de la moda, els gremis, les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris i els ens locals en l’impuls d’actuacions de reactivació econòmica que duguin a terme.

Sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar a partir d'avui dijous, 30 d’abril, per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa, al web del CCAM, o del Departament d’Empresa i Coneixement juntament amb la documentació específica que es requereix en cadascuna les línies del Pla d’Ajuts. El termini de presentació finalitza el 31 de desembre d’enguany o fins que s’exhaureixi el pressupost (això pel programes 3, 4, 5 i 6, els altres són fins a 30 de juny).

Més informació sobre aquest ajut.

 

CESSAMENT ACTIVITAT - GOVERN DE L'ESTAT
Prestació extaordinària per cessament d'activitat

Institució: Govern de l'Estat
Dirigit a: Treballadors/es autònoms/es
Terminis: TANCAT - A través de la mútua de contingències per cessament d'activitat. Fins el 14 d'abril.

Aquest ajut (art.17 RD-Llei 8/2020) preveu una prestació extraordinària per:

 • Persones autònomes que hagin hagut de suspendre la seva activtiat per la declaració de l'estat d'alarma.
 • Persones autònomes que, tot i que el seu negoci no estigui afectat de forma directa per l'estat d'alarma, puguin acreditar una disminució de la seva facturació igual o superior al 75% respecte al promig del semestre anterior.
 • Socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi.

Els requisits per acollir-se a aquesta ajuda són:

 • Estar afiliats i donats d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònom.
 • En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75% en relació amb la efectuada en el semestre anterior.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

L'ajut té una durada d'un mes, ampliable en el cas que s'allargui l'estat d'alarma i de forma proporcional.

Sol·licitud

Aquest ajut es tramita a través de la mútua triada per tal de cobrir les contingències per cesament d'activitat (atur). Cada mútua té la seva tramitació específica. En tot cas, ja està oberta la sol·licitud per les activitats que van haver de cessar la seva activitat per l'estat d'alarma. Per la resta de supòsits, també, sempre i quan ja puguin aportar la documentació acreditativa de la reducció del 75% de la facturació respecte el semestre anterior.

Més informació sobre aquest ajut.

SUBSIDI EXCEPCIONAL FI DE CONTRACTE - MINISTERIO DE TRABAJO

Mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la Covid-19 

Institució: Servicio Público de Empleo Estatal- Gobierno de España
Dirigit a: Treballadors que hagin finalitzat contracte temporal.
Terminis: TANCAT

El Reial Decret-llei 11/2020 regula un nou subsidi excepcional per fi de contracte temporal. Es poden beneficiar d'aquest subsidi les persones treballadores les quals se'ls va acabar el contracte de duració determinada, d'almenys dos mesos de duració, entre el 14 de març i el 2 d'abril.

Sol·licitud

La persona treballadora haurà de complimentar un formulari de pre-solicitud que trobarà en aquest enllaç.

Més informació sobre aquest ajut.

AJUDA PER REDUCCIÓ FACTURACIÓ - GENERALITAT DE CATALUNYA

Línia d'ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Institució: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya
Dirigit a: Treballadors/es autònoms/es
Terminis: OBERT - Del 6 d'abril al 5 de maig de 2020.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Sol·licitud

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

Més informació sobre Línia d'ajuts per persones autònomes - Departament de Treball, Generalitat de Catalunya

TRIBUTS - GOVERN DE L'ESTAT

Ampliació de terminis amb pagament de deutes tributaris

Institució: Agencia Tributaria
Dirigit a: Treballadors/es autònoms/es

L'Agència Tributària ha ampliat els terminis fins el 30 d'abril del 2020 dels deutes tributaris, els venciments i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els requeriments i diligència d'embargament, per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificiació d'errors materials i de revocació.

TRIBUTS - GOVERN DE LA GENERALITAT

Reducció del 50% del cànon de l'aigua per als mesos d'abril i maig

Institució: Agència Catalana de l'Aigua
Dirigit a: Treballadors/es autònoms/es

L'Agència Catalana de l'Aigua aplicarà de forma automàtica i universal una reducció dels gravaments del cànot de l'aigua en els mesos d'abril i maig:

 • Ampliació del cànon social a tots els trams de la factura: els usuaris domèstics que ja gaudeixen d'una tarifa social  se'ls aplicarà el gravamen de 0 euros en tots els trams de consum.
 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua per a usuaris domèstics: aquells que no gaudeixen de tarifa social, se'ls aplicarà  un tipus de gravament resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua per als usuaris industrials i activtiats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5.