PLA DE XOC ECONÒMIC MUNICIPAL

L’Ajuntament de Pineda de Mar aprova un pla de 17 mesures econòmiques per fer front a les conseqüències socials i econòmiques produïdes pel coronavirus Covid-19 El pla de xoc es divideix en cinc línies d’actuació transversals que pretenen beneficiar a famílies, empreses del municipi, treballadors i treballadores de Pineda i persones que treballin en règim autònom afectades per la crisi que ha provocat el virus.

W-Infograf-covid-0.jpg

Pla de xoc econòmic municipal

Mesures fiscals: suspensió de pagament de taxes i compensació en impostos ja pagats

Fins que duri l’estat d’alarma l’ajuntament ha suspès el termini de tots els pagaments municipals. Això vol dir que no es giraran nous rebuts fins que no es normalitzi la situació. Per aquells serveis municipals que s’han hagut de tancar –com el Centre Esportiu Municipal Can Xaubet, les escoles bressol municipals o l’Escola de Música-, o per aquelles taxes comercials que ja s’havien abonat -taxa de paradistes i recollida d’escombraries de mercats sedentaris, d’ocupació de via pública de les terrasses de la restauració es farà el retorn de l’import corresponent al període de vigència de l’estat d’alarma en el proper rebut que es giri a les persones usuàries. També es farà el retorn de la taxa de recollida de residus comercials del municipi i de l’ocupació del Viver d’Empreses del Centre Innova.

Respecte a impostos i sancions, mentre duri el període d’alarma tampoc s’iniciaran noves recaptacions, ni s’aplicaran recàrrecs o embargaments d’impostos municipals. També s’aplicarà una compensació en l’impost de circulació de vehicles comercials o vinculats a autònoms en què el vehicle és eina fonamental per desenvolupar la seva feina. Durant aquest període tampoc es tramitaran multes.

Un cop es suspengui l’estat d’alarma, conscients de les dificultats econòmiques que puguin existir en aquell primer moment, l’ajuntament facilitarà el fraccionament i l’ajornament dels tributs de cobrament periòdic, estudiant cas per cas les demandes, sempre que es demani 15 dies abans de finalitzar el període de cobrament i s’aboni abans de finalitzar el 2020.

Per últim, i també fins que duri el període d’alarma, es mantindrà la gratuïtat de la zona verda i la zona blava de Pineda de Mar.

W-Infograf-covid-1.jpg

Aquestes mesures fiscals suposaran una despesa pública de 300.000 €, repartits en gairebé 247.000 € en el retorn d’import de serveis no prestats, 23.000 € en les mesures d’impostos i sancions i 30.000 € de la suspensió de les tarifes d’aparcament.

Creació d’un Fons d’Ajuda

L’Ajuntament de Pineda crearà un fons d’ajuda que es dotarà inicialment amb 500.000 € per fer front a totes les despeses derivades dels ajuts que es concedeixin a famílies, persones autònomes i empreses del municipi.

Aquestes ajudes, que es podran gestionar en les properes setmanes, tindran per objectiu cobrir les necessitats bàsiques de les unitats familiars en aquells casos que hi hagi hagut una disminució d’ingressos a causa de la crisi del coronavirus. Així es destinaran a cobrir despeses d’alimentació, subministraments, lloguer d’habitatge habitual o de locals empresarials.

El període per la sol·licitud d'aquests ajuts és obert del 28 d'abril al 15 de maig. Consulta tota la informació sobre aquest fons d'ajuda a www.pinedademar.cat/ajuts-covid19

W-Infograf-covid-2.jpg

Mesures de Consolidació Empresarial i Dinamització dels Sectors Econòmics

Conscient de la importància que tenen per l’economia municipal les persones autònomes i les petites i mitjanes empreses, l’Ajuntament també ha fixat una sèrie de mesures per estabilitzar i dinamitzar els sectors econòmics del municipi.

Tant bon punt finalitzi l’estat d’alarma, l’ajuntament engegarà un pla de dinamització empresarial dotat amb un pressupost mínim de 300.000€ per incentivar la demanda interna de les empreses locals: tant comerços com empreses de reparació i manteniment.

A aquest pla s’hi sumarà el reforç de les ajudes ja existents per a la consolidació i creació d’empreses noves, que ajuden a sufragar despeses d’adequacions, millores i ampliacions de locals comercials, trasllat d’activitats i també sous de nous autònoms i ajudes a la contractació de persones a l’atur. Aquestes ajudes estaran dotades amb 35.000 €. També es crearà una nova línia dotada amb 15.000 € d’ajuda per finançar la incorporació i consolidació de plataformes tecnològiques i sistemes de pagament de venda online d’empreses i comerços de venda al detall.

L’ajuntament apostarà per la inversió pública com a motor de creixement econòmic amb una inversió mínima de 2.000.000€. A més es crearà un pla extraordinari de petita obra pública per empreses municipals dotat amb 525.000€.

W-Infograf-covid-3.jpg

Mesures de protecció dels llocs de treball d’empreses contractades per l’ajuntament

Per tal de protegir els llocs de treball de les empreses contractades per l’ajuntament, el pla de xoc econòmic preveu una inversió de 325.000 € en aquells contractes administratius i per aquelles empreses adjudicatàries. D’aquesta manera, en relació a les concessions administratives de prestació de serveis de restauració, s’establirà una compensació proporcional del cànon pel que duri l’estat d’alarma.

Per les empreses adjudicatàries es destinarà un fons per garantir els llocs de treball d’aquestes vinculats a serveis municipals com centres educatius, culturals, esportius, etc. Gràcies a aquesta mesura, per exemple, es podrà protegir personal de la neteja viària que realitza el personal treballador del Centre Especial de Treball vinculada amb la Fundació MARPI, personal de les escoles bressols, monitoratge de Can Xaubet, etc.

W-Infograf-covid-4.jpg

Oficina única de gestió d’ajudes

Per últim, per facilitar la gestió de totes les ajudes municipals i d’altres administracions, es crearà una oficina única de tramitació per les empreses de Pineda.

En les properes setmanes l'ajuntament anirà informant dels procediments de sol·licitud d'aquestes ajudes.

Totes aquesta despesa pública es compensarà amb activitats que es deixaran de fer aquest 2020 i també amb estalvis provinents del pressupost de l’any 2019.