Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2019, l’àmbit material d’actuació d’Esports, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

Promoció i foment de l’activitat física i esportiva.

Gestió de les instal·lacions i equipaments esportius municipal.

Promoció de l’esport escola.

Promoció de l’esport de lleure.

Foment de l’associacionisme esportiu i relacions amb les entitats esportives.