Habitatges d'ús turístic

Què és un habitatge d’ús turístic?

És aquell que és ofert, sencer, pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, a canvi d'un preu, per períodes de temps iguals o inferiors a 31 dies. Ha d'estar legalitzat per l'ajuntament corresponent.


Quines condicions ha de tenir el teu habitatge per poder legalitzar-lo com a habitatge d’ús turístic?

Ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat, com a qualsevol altre habitatge, i no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.

  • Ha de satisfer, en tot moment, les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
  • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.


Què has de fer per legalitzar el teu habitatge com a HUT?

  • S'ha de posar en coneixement, de l'ajuntament corresponent, l'inici de l'activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable, en la qual s'ha de declarar:
  • Les dades d'identificació de l'habitatge i del seu titular.
  • Que disposa de la cèdula d'habitabilitat.
  • Que compleix els requisits establerts per la normativa vigent, i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.
  • Tràmit (declaració responsable)
  • MÉS INFORMACIÓ AQUÍ.