Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2019, l’àmbit material d’actuació de Salut Pública, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

Promoció de campanyes de salut comunitària

Atenció i promoció de la salut. Atenció a les drogodependències

Protecció de la salut: seguretat alimentària