Protecció de la salut

Control sanitari de l’aigua

A Pineda de Mar el subministrament d’aigua depèn de l'empresa gestora Sorea. La vigilància i el control sanitari de l’aigua de boca és competència de l’ajuntament amb la vigent col·laboració amb Agència de Salut Pública i s’efectua segons els criteris de qualitat que estableix la normativa

L'empresa Sorea realitza periòdicament, d’acord amb el RD 140/2003anàlisis de l'aigua de la xarxa on controla diferents paràmetres organolèptics, físico-químics i microbiològics. L’Ajuntament supervisa les actuacions de gestió i control fetes per Sorea i publica trimestralment els resultats analítics de l’aigua de consum.

La qualitat de l’aigua de consum es garanteix fins el punt d’entrada als edificis. A partir d’aquí l’aigua entra en la xarxa interna, on dipòsits o canonades poden alterar la seva qualitat. És recomanable analitzar l’aigua de l’aixeta en edificis construïts abans de 1980 o bé que disposin de dipòsits interns.

Prevenció de la legionel·la

L’Ajuntament de Pineda de Mar vetlla per l’acompliment de la normativa de prevenció de la legionel·losi i disposa d'un registre de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius de les instal·lacions que hi ha a la població.

Control de plagues

El Servei de Salut municipal controla la població d'animals com rosegadors, mosquits tigre, altres insectes i altres espècies invasores per mantenir-les dins un llindar que no provoqui molèsties a la ciutadania. Es fan tant accions programades com en resposta a incidències que puguin sorgir.

Control sanitari en els equipaments públics i privats

D’ofici o en resposta a denúncies de la ciutadania, l'Ajuntament de Pineda de Mar fa una diagnosi de les finques urbanes en situació d'insalubritat i posa en marxa el procediment per instar la titularitat de les finques a resoldre els problemes que puguin suposar un risc per a la salut comunitària.

Pírcings i tatuatges

Els pírcings, els tatuatges i la micropigmentació són pràctiques que impliquen trencar les barreres de protecció natural del cos com la pell i les mucoses i, per tant, no estan exemptes de riscos si no es realitzen en condicions òptimes d’higiene i seguretat.

És per això que els establiments que les realitzen han de complir la normativa sanitària i estan sotmesos a autorització sanitària prèvia a l’obertura de l’establiment.

Control sanitari d’aliments i begudes

Control sanitari dels establiments de restauració i de venda d’aliments i begudes per garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris. Es realitzem campanyes d'inspecció de les condicions higienicosanitàries dels establiments de venda minorista d’aliments (carnisseries, peixateries, forns de pa, pastisseries, etc.) i dels bars i restaurants. Així mateix, aquest control sanitari es fa extensiu al transports dels aliments i begudes.