Serveis que s'ofereixen

Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.

Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i, si escau, remetre-les als organismes competents per tal que resolguin.

Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.

Promoure accions educatives per generar actituds responsables de la ciutadania envers el consum.

Promoure la formació i assessorament del sector comercial i de serveis de la localitat en l’àmbit dels drets de les persones consumidores.

Promoure campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu en el comerç minorista per tal de verificar el compliment de la normativa que afecta els drets de les persones consumidores.