Reclamació prèvia a l'empresa

Abans de la sol·licitud d'inici de la mediació de consum la persona consumidora ha d'haver presentat una reclamació prèvia a l'empresa amb qui ha tingut la relació de consum. Transcorregut el termini d'un mes sense haver obtingut resposta o en cas de resposta no satisfactòria a les pretensions formulades es pot iniciar el procediment de mediació.

Procediment de mediació de consum

El procediment de mediació de consum s'inicia a petició de la persona consumidora.

A la sol·licitud d'inici del procediment de mediació s'han de fer constar les dades següents:

  • Nom i cognoms de la persona consumidora, DNI, NIE o passaport, NIF, domicili complet i telèfon o adreça de correu electrònic. En cas que actuï un representant, s'han de fer constar aquestes mateixes dades però del representant.
  • Raó social, domicili complet de l'empresari o l'empresària que ha participat en la relació de consum. En el cas que es conegui s'ha d'indicar el NIF, l'establiment on s'ha produït la relació de consum i la pàgina web o adreça de correu electrònic.
  • Exposició dels fets que han originat la controvèrsia en la relació de consum.
  • La petició concreta que formula la persona consumidora.
  • Relació de la documentació aportada que acrediti l'existència de la relació de consum, així com qualsevol prova que la persona consumidora aporti relacionada amb els fets exposats.
  • Data i signatura de la persona consumidora o del seu representant.
  • Justificació que acrediti haver presentat la reclamació prèvia a l'empresa.