Presentació de sol·licitud presencial

Per presentar la sol·licitud de beques d'ensenyament i d'esports de l'ajuntament de Pineda de Mar és imprescindible concertar cita prèvia.

Concertar cita prèvia - a partir de dilluns 3 de maig

A partir del dilluns 3 de maig podràs demanar cita prèvia per entregar la documentació de sol·licitud de les beques per a material escolar i llibres de primària i secundària, llar d'infants, casals d'estiu, escoles de música i dansa, beques d'esports i menjador escolar.

 • Demana cita a través de la pàgina web citaprevia.pinedademar.org
 • Demana cita prèvia per telèfon: 937671560 (de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.

Documentació a aportar


Documentació general i específica per a qualsevol tipus d’ajut (Sol·licitud de beca per primera vegada)

 1. Fotocòpia del DNI / NIE del/de la sol·licitant.
 2. Fotocòpia del llibre de família complert.
 3. Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar (no cal demanar-la; s’expedirà d’ofici per l’Ajuntament de Pineda de Mar).
 4. En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la demanda, sentència judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin aquesta situació i on consti pensió alimentaria i custodia de fills.
 5. En el cas que correspongui, fotocòpia del títol de família monoparental.
 6. En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

Documentació a presentar necessàriament, en tots els casos

 1. Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de l’aprovació de la convocatòria. En cas de no estar obligat a fer-la per no tenir-ne l’obligació, caldrà el certificat d'ingressos.
 2. En defecte de l’apartat anterior, els fulls de salari dels últims sis mesos o certificat equivalent i el contracte de treball (treballadors/res fixos o temporals).
 3. Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya acreditatiu dels períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben (persones en situació d’atur).
 4. En el cas que correspongui, certificat de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) expedit per l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) i/o certificat de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies".
 5. Altres (despeses extraordinàries sobrevingudes, etc.

En el cas de sol·licitud de BECA D’ESPORTS, informació a presentar necessàriament referida a les dades bancàries, per poder realitzar directament l'import a les persones beneficiàries.