FUNCIONS

Les principals funcions de les persones que formen part de Protecció Civil són:

 • Realitzar les activitats en relació amb situacions d’emergència en els casos d’alt risc o catàstrofe i en aquelles activitats de prevenció programades per l’Ajuntament.
 • Participar en les activitats formatives i preventives a les quals siguin convocats pels òrgans rectors de l’associació i per les autoritats de protecció civil, directament o a través de la unitat municipal que atengui aquest servei.
 • Assistir a la crida de les autoritats de protecció civil en els casos d’activació de plans, presentant-se amb la màxima urgència en el lloc indicat, llevat dels casos d’impossibilitat, degudament justificats.
 • Realitzar, en cas d’emergència, les actuacions que siguin ordenades per l’autoritat de protecció civil corresponent.
 • Conèixer els plans de protecció civil que afectin el municipi de Pineda de Mar, en especial en tot allò que faci referència a la participació del voluntariat de protecció civil.
 • Abstenir-se d’actuar al marge de les activitats establertes per l’autoritat de protecció civil, sense excloure les obligacions que els puguin correspondre com a ciutadans.
 • Abstenir-se d’utilitzar els elements previstos per a l’ús del voluntariat de protecció civil fora de les activitats en què participin. En aquestes activitats no podran utilitzar-se elements diferents dels autoritzats per l’Ajuntament.
 • Posar en coneixement de la Policia Local o de les autoritats competents l’existència de fets o circumstàncies que puguin suposar un risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
 • Respectar l’estructura funcional determinada per a les activitats en què participin.
 • Conservar i mantenir en perfecte estat els elements que els siguin confiats i seguir les normes establertes per al seu ús.
 • Abstenir-se de fer aquells actes que poden menyscabar la imatge i el prestigi de l’AVPC o de l'administració municipal.

Protecció Civil 1.png