Estalviar en tot, menys en qualitat de vida, objectiu de l'Ajuntament de Pineda de Mar per al 2013

Es rebaixarà un 20% l’IBI a les famílies en atur

El govern municipal (PSC) de Pineda de Mar presenta per al 2013 uns pressupostos que, en paraules de l’Alcalde, Xavier Amor, tenen com a objectiu principal “Estalviar en tot, menys en qualitat de vida”.

Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament està fent un esforç continuat per evitar el dèficit, per reduir l’endeutament i per mantenir l’equilibri financer dels comptes municipals, de manera que es pugui assegurar la continuïtat i el nivell de prestació dels serveis bàsics que garanteixen la qualitat de vida de la ciutadania i dels barris de Pineda de Mar.

En aquest sentit, el govern pinedenc manté com a prioritats els serveis socials, el desenvolupament econòmic, la seguretat i el manteniment de la via pública.

Per tercer any consecutiu, el pressupost municipal es planteja com un pressupost de contenció, que té com a objectiu mantenir l’equilibri econòmic dels serveis, i, sobretot amortitzar els crèdits que van ser necessaris per eixugar el dèficit generat a l’inici de la crisi i per les posteriors tensions de tresoreria. Per aquest motiu es planteja un esforç màxim d’estalvi i d'austeritat en la resta de despeses municipals.

A grans trets, els comptes municipals 2013 es resumeix en les dades següents:

-    El pressupost serà de 25.430.000 €, un 2,7 % més que l’any anterior
-    La despesa en personal es congela
-    La resta de la despesa corrent es redueix un 7,5%
-    El deute municipal es rebaixa en 2,7 M€, un 13% del total
-    Augmenta un 16% la despesa en atenció social
-    S’incrementa un 18% el pressupost en desenvolupament econòmic
-    Creix un 31% la despesa en programes de seguretat ciutadana i civisme
-    Augmenta un 10% el pressupost de serveis i manteniment de la via pública
-    S’inverteixen 470.000 € en millores als barris

Pel que fa als impostos, la voluntat del govern municipal ha estat la de no incrementar la pressió fiscal sobre les famílies, en general, i sobre les famílies que estan patint dificultats econòmiques, en particular:

-    Es congelen tots els impostos i taxes municipals
-    S’estableix una reducció del 20% en l’IBI per a les famílies amb tots els seus membres en atur
-    S’elimina, amb una bonificació del 100%, l’impost de plusvàlua a les famílies que perdin la seva vivenda per desnonament hipotecari

INGRESSOS

Els ingressos previstos per al 2013 augmenten lleugerament, en un 2,75%, fins a 25,4 M€, com a resultat dels increments previstos en l’Impost de Béns Immobles (6,6%), derivats de la revisió anual dels valors cadastrals i de l’increment impositiu establert per l’Estat.

S’incrementen també un 15,8% els ingressos derivats de la participació en els tributs de l’Estat que compensen la forta caiguda en les transferències de la Generalitat de Catalunya (-17,5%).

Finalment, augmenten un 33,3% els ingressos patrimonials, a com resultat de la concessió de béns i espais municipals.

La resta d’ingressos derivats d’impostos i taxes es mantenen relativament estables, com a conseqüència de la congelació general de les ordenances fiscals.


DESPESES

Personal

Les despeses de personal es congelen en 11.460.000€, d’acord amb les restriccions establertes per la legislació estatal, amb l’objectiu afegit d’intentar contenir al màxim la despesa en serveis extraordinaris, no cobrir les vacants que es vagin generant durant l’exercici i, en qualsevol cas, prosseguir amb la tasca de reorganització i eficiència que s’han anat implementant durant els darrers anys.

Despesa corrent

La despesa corrent en béns i serveis, interessos, transferències i subvencions, es redueix en  856.000 €, un 7,51% menys respecte a 2012, denotant el gran esforç d’estalvi realitzat en aquests pressupostos, que, a més, han hagut d’absorbir l’increment general de l’IVA.

L’estalvi s’ha assolit principalment per la via de reduir la despesa en activitats no bàsiques i renegociar els contractes amb les empreses proveïdores.

La despesa global en aquestes partides es de 10.544.000 €

Deute

Un altre dels objectius prioritaris d’aquest pressupost és la reducció del deute. Així, durant 2013 està previst amortitzar 2.730.000 €, la qual cosa suposa una rebaixa del 13,3% del deute total de l’Ajuntament.

D’aquesta manera, la taxa d’endeutament es reduirà del 83,3% al 69,8% del ingressos corrents.

Inversions

Les despeses en inversions seran de 695.000 €, destinant-se prioritàriament a la millora dels barris:

PLA MILLORA BARRIS - PISTA MULTIESPORTIVA EL CARME    50.000 €
PLA MILLORA BARRIS - OBRES DE CARRERS    100.000 €
PLA MILLORA BARRIS - PASSEIG DE MAR    150.000 €
PLA MILLORA BARRIS - BOMBAMENT AIGÜES PLUJANES C/ BERTOMEU    150.000 €
PLA MILLORA BARRIS - LOCAL CAN FELIU MANOLA    20.000 €
REFORMA ESPAI JOVE CAN JALPÍ    75.000 €
ASCENSOR BIBLIOTECA    70.000 €
EQUIPS I INSTAL.LACIONS INFORMÀTIQUES    40.000 €
VEHICLES POLICIALS    40.000 €

A aquestes inversions s’afegeixen diversos projectes que s’intentaran finançar a través d’ajuts d’altres administracions.
 
RESUM DE DESPESES PER REGIDORIES

La despesa en Benestar Social augmenta un 16%, fins als 768.000 €, per millorar l’atenció a les persones necessitades i dependents. Així, s’amplia la despesa en els programes de teleassistència (74%) i atenció domiciliària (20%); i es crea un fons per a la bonificació del 100% de l’impost de plusvàlues a les famílies desnonades de la seva vivenda per execució hipotecària,

S’ajusten les despeses en no bàsiques i complementàries, intentant mantenir els nivells d’activitat amb la menor despesa possible:

-    Es manté la despesa en polítiques de Ciutadania i Barris
-    Es redueix un 30% la despesa en activitats culturals
-    Es redueix un 61% la despesa en Comunicació

Augmenta un 17% la despesa en Desenvolupament Econòmic, amb una aposta estratègica per la captació d'inversió i activitat turística i comercial.

Es redueix un 10% el pressupost d'Educació, com a conseqüència de les retallades de la Generalitat en llars d'infants i beques. No obstant això, augmenta la despesa efectiva de l’Ajuntament, per garantir tots els serveis educatius i congelar les taxes. El pressupost en matèria d’educació és de 1.490.000 €.

La regidoria d’Esports incrementa el pressupost en un 3,8%, amb l’objectiu d’impulsar projectes de noves activitats i instal.lacions esportives.

Es manté la despesa en Joventut, i s’incrementen les inversions per reformar les instal.lacions de l'Espai Jove a la masia de Can Jalpí.

De la mateixa manera, es manté la despesa general en Medi Ambient (1.740.000€), i s'impulsa un gran projecte de millora de la façana litoral del municipi.

Augmenten les inversions en Noves Tecnologies per consolidar l'Administració 2.0 i millorar en eficiència de gestió.

Augmenta un 30% la despesa en programes de la Policia Local per impulsar un pla estratègic de seguretat ciutadana, civisme i trànsit.

S’incrementa un 10% la despesa en Serveis i Manteniment de la via pública, fins a 1.327.000€.

També s’invertiran 470.000€ en un Pla de millores als barris.