L’Ajuntament aprova un Pressupost Municipal de 34.125.600 euros pel 2009

El pressupost pel 2009 es gestionarà d’acord amb la proposta de mesures d’ajust que el Ple Municipal

- No incrementar la pressió fiscal general per sobre de l’IPC
- Ajustar despeses en activitats no bàsiques (complementàries)
- Garantir les prestacions socials (dependència/persones desfavorides en situació de crisi)
- Millorar el nivell d’autofinançament de serveis deficitaris
- Promoure l’activitat econòmica
- Buscar finançament extern en altres administracions

Per tot això, l’objectiu del pressupost 2009 és fonamenta en fer front a la crisi amb retall de despeses, augment de la inversió, suport a empreses i treballadors, i millora dels serveis socials.
El pressupost 2009 de l’Ajuntament puja a 34.125.600 euros, el que suposa un increment global del 18% respecte dels 28,8 milions del 2008. Aquest increment però, es justifica per una clara aposta per la inversió pública com a estratègia per fer front a la crisi. Unes inversions finançades majoritàriament amb capital extern, de manera que la despesa reverteixi en el municipi, però no costi diners als ciutadans. Així doncs, sense contemplar les inversions, el pressupost 2009 és de 27,5 milions d’euros, respecte els 26,2 milions de 2008; el que suposa un increment del 4,9%, en línia amb l’increment general de l’IPC. També cal destacar que es segueix rebaixant l’endeutament acumulat del consistori, que a finals del 2007 havia arribat al 99% i durant el 2009 es baixarà fins el 79%.

Les xifres del 2009

Despeses
Capítol I
Despeses de personal: 12.971.355,13 €
Capítol II
Despeses de béns corrents i serveis: 9.476.835,87 €
Capítol III
Despeses financeres: 1.273.100,00 €
Capítol IV
Transferències corrents: 1.006.909,00 €
Capítol VI
Inversions reals: 6.565.000,00 €
Capítol IX
Passius financers: 2.832.400,00 €

Total despeses: 34.125.600,00 €

Ingressos
Capítol I:
Impostos directes: 12.168.600,00 €
Capítol II
Impostos indirectes: 900.000,00 €
Capítol III:
Taxes i altres ingressos: 8.521.500,00 €
Capítol IV:
Transferències corrents: 7.960.500,00 €
Capítol V:
Ingressos patrimonials: 640.000,00 €
Capítol VII:
Transferències de capital: 1.200.000,00 €
Capítol IX:
Passius financers: 2.735.000,00 €

Total ingressos: 34.125.600,00 €

Per partides el Pressupost Municipal de Pineda de Mar experimenta un increment del 9.8% en el capítol de personal que passa d’11,8 a 12,9 milions d’euros. Les despeses en béns i serveis baixen un 5,4% de 10 a 9,4 milions d’euros. Les transferències, subvencions i ajuts baixen un 11,23%, de 1,1 a 1 milió d’euros. Les inversions, que com hem dit abans és la gran aposta de govern per aquest 2009, s’incrementen un 150%, passant de 2,5 a 6,5 milions d’euros. És a dir, 4 milions d’euros més en inversions. Finalment la despesa en interessos i amortitzacions augmenta un 24% de 3,3 a 4,1 milions d’euros.

Capítol 1: Personal (12.971.000 euros)
L’increment del pressupost en aquest capítol està motivat per la dotació íntegra de les places creades durant 2008, les previsions en relació a l’aprovació del conveni laboral i un increment de la plantilla amb 5 treballadors).

Capítol 2: Béns i Serveis (9.476.000 euros)
Tot i la contenció pressupostària, la voluntat es seguir apostant per millorar els serveis als ciutadans. Entre aquests destaquen:
- Ampliació de serveis de benestar social: atenció domiciliària i dependència
- Ampliació dels programes d’ajut social per afrontar la crisi
- Posada en marxa de la nova biblioteca
- Ampliació de la Llar d’Infants de Poblenou
- Noves instal·lacions de l’Escola Municipal de Dansa
- Nou espai d’entitats a Poblenou
- Inici de l’activitat de la Policia de Barri
- Posada en marxa del viver d’empreses Innova
- Foment de l’ocupació
- Pla i Ordenança de Comerç
- Entrada en funcionament de la nova deixalleria
- Inici de la recollida selectiva de la brossa orgànica
- Impuls d’un Pla municipal d’estalvi energètic
- Trasllat de l’arxiu municipal
- Celebració de l’any Serra i Moret
- Projecte Pined@online
- Oficina virtual d’atenció al ciutadà
- Adhesió al Consorci de la Televisió Digital de l’Alt Maresme

Capítol 6: Inversions (6.565.000 euros)
És la gran aposta del govern pel 2009. Amb aquestes es vol contribuir a millorar el territori del municipi, així com injectar recursos en l’economia local. I el més important, es tracta de 4 milions addicionals d’inversió que no incrementaran l’endeutament de l’Ajuntament i que no hauran de pagar els ciutadans.

Les inversions es financen amb reinversions d’amortitzacions de deutes anteriors (2,7 milions d’euros) i la resta amb 1.200.000 euros aportats per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona (per a les obres de l’avinguda Mediterrània i les zones inundables de Poblenou), i 2.600.000 euros aportats per propietaris (2.150.000 en quotes d’urbanització de l’UA4 i 480.000 euros en contribucions especials per la reurbanització d’avinguda Mediterrània).

En aquest capítol s’han prioritzat les accions de la mateixa manera que s’ha fet amb totes les despeses. S’han plantejat en funció de les demandes més urgents plantejades pels ciutadans:

- Oficina de Turisme
- Gimnàs CEIP Mediterrània
- Obres parc Esportiu Can Feliu de Manola
- Infrastructura adequació de la platja
- Jocs Infantils (Can Moré / Can Bel / Plaça Nova)
- Contenidors soterrats
- Canalització aigües plujanes Poblenou
- Reurbanització avinguda Mediterrània
- Remodelació i asfalt de carrers
- Obres de reforma Casal d’Avis