L’Alcalde de Pineda de Mar elegit membre de la Comissió Executiva de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

L'Assemblea de l'FMC, reunida el 22 de juliol, ha escollit els nous òrgans de govern, entre els quals es troba Xavier Amor.

La XX Assemblea de la Federació  es va reunir  el passat 22 de juliol a l'auditori del World Trade Center de Barcelona per renovar els seus òrgans de govern.

Amb el consens de totes les forces polítiques han elegit el nou Comitè Executiu de l'entitat, el president i els vicepresidents. Durant els propers 4 anys, serà president de la Federació Manuel Bustos, alcalde de Sabadell. Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar, ha estat elegit per formar part de la Comissió Executiva.

La FMC és la veu del món local. És un òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya, que defensa els seus interessos i que apropa la realitat municipal a les altres administracions, com la Generalitat o el govern espanyol, entitats o institucions europees, amb plena autonomia per a la representació dels interessos dels seus membres davant de qualsevol instància.

La Federació de Municipis, que en el moment de la seva fundació, l'any 1981, va comptar amb l'adhesió de 177 ajuntaments, ha anat assolint amb el temps una capacitat representativa cada cop més elevada. Els ens locals que estan adherits a la Federació sumen el 91 per cent de la població de Catalunya, entre ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades.

Així mateix, Amor ha estat proposat com a membre del futur Consell de Govern Local de Catalunya. Aquest nou òrgan, previst a l'Estatut, i aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya,  en data 28 de juliol de 2009, representarà els municipis i les vegueries en les diferents institucions de la Generalitat i  participarà en la tramitació parlamentària de normes que afecten les administracions locals i defensarà l'autonomia local.

Serà una institució exclusiva per al món local, que millorarà i potenciarà la participació dels municipis i les futures vegueries, i s'articula com a òrgan integrat dins l'organització institucional de la Generalitat amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

La funció principal del Consell de Governs Locals serà representar els interessos del món local davant les diferents institucions de la Generalitat. El Consell podrà fer propostes i instar les diferents institucions a què realitzin determinades actuacions que beneficiïn o defensin l'autonomia local i del món local en general.

A més, el Consell de Governs Locals participarà en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten les administracions locals. A aquests efectes, el reglament del Parlament haurà de concretar aquesta participació. D'altra banda, el Consell de Govern Locals també participarà en la tramitació de plans d'àmbit general, normes reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten les administracions locals. En aquest cas, es realitzarà a través de representants en els òrgans de règim local, especialment, el nomenament de representants a la Comissió de Govern Local.