L’Ajuntament segueix els passos per elaborar el Primer Pla d’Igualtat

En aquest mateix sentit, l’estudi, que té un total de set línies, ofereix una eina més per impulsar

Per a cada una de les línies estratègiques de l'auditoria de gènere s'ha arribat a diverses conclusions. A grans trets, es pot concloure que és important utilitzar un llenguatge no sexista tant a nivell intern de l’administració com de cara a la ciutadania unificant criteris. D'altra banda, s'han de tenir en compte els diferents perfils de població, i per tant, la varietat de necessitats alhora de fer polítiques públiques.

Pel que fa a la violència masclista, és imprescindible treballar coordinadament des dels diferents serveis i amb la col·laboració d'entitats i agents externs per garantir una bona atenció a les dones que pateixen situacions de violència. També s'ha vist una manca de referents femenins que liderin l'associacionisme pinedenc, tot i que la seva participació a peu de carrer és molt elevada. S'ha de fomentar l'aportació de les dones en tots els àmbits del municipi, sobretot en l'esport i la cultura. Pel que fa a l'àmbit econòmic s'han de revalorar les tasques domèstiques i de cura, i s'ha de potenciar la mobilitat interna al municipi fomentant l’ús del transport intraurbà, més quotidià i més comú encara entre les dones, així com reduir les barreres arquitectòniques que impedeixen la mobilitat de persones amb discapacitat física, carretons i cotxets per a infants.

Introduir la perspectiva de gènere a la formació i capacitació professional és molt important per afavorir un futur més igualitari i més eficient. La coeducació en l'àmbit educatiu encara s'ha d'introduir a tots els centres escolars i és imprescindible per a educar a la gent jove des dels valors de la igualtat i la no violència. Per últim, les diferències entre dones i homes pel que fa als problemes de salut, tant des del punt de vista biològic com social, fa necessari gestionar els recursos municipals per garantir una bona atenció a tothom tenint en compte les diferents necessitats, fomentant també la coresponsabilitat per a no carregar a les dones de les responsabilitats de cura, que sovint els perjudica també la qualitat de vida.

Per tot això, s'han de programar projectes específics d'igualtat de gènere, impulsant l'associacionisme femení i la participació ciutadana en matèria d'igualtat entre dones i homes. El Centre d'Informació i Recursos per a Dones ha de coordinar aquest treball, dins la Regidoria de Ciutadania i Barris, implicant tots els nivells i àrees de Pineda de Mar.