Convocatòria d'una plaça de diplomat/a en Treball Social

S'ha ha aprovat, mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 3 de març de 2010, les bases específiques q

Les bases específiques reguladores del procés selectiu poden ser consultades aquí.

Els interessats poden presentar la seva sol·licitud, per poder formar part de l’esmentada selecció, juntament amb el curriculum vitae acadèmic i professional, així com els originals i fotocòpia de la titulació requerida i del D.N.I., i altres documents que acreditin els mèrits assenyalats en el CV, al Registre General de l’Ajuntament de Pineda de Mar, Plaça Catalunya, 1 (de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i dissabtes, de 9:00 a 14:00 hores al registre auxiliar del Servei de Policia Local carrer Sant Joan, 63).

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (el darrer en publicar-se).