Es constitueix el consorci urbanístic per a desenvolupar l’ARE

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament han constituït aquest dimecres al matí el consorc

Les funcions del consorci són coordinar l’actuació dels ens consorciats; redactar i executar els instruments de planejament i els projectes d’urbanització i d’infrastructures necessàries per al desenvolupament de l’actuació; establir els criteris i els mecanismes de finançament, i totes aquelles funcions pròpies de la seva condició d’administració actuant del sector.

El consorci està format per tres membres de l’INCASÒL i tres de l’Ajuntament. Així per part de INCASÒL hi haurà Ramon Forcada, director de Patromoni, Ferran Casanovas, cap d’àrea de la Coordinació Tècnica de Sòl, i Xavier Curto, cap de la unitat de Seguiment de Projectes de la Direcció de Patrimoni. Per part de l’Ajuntament hi són l’alcalde de Pineda, Xavier Amor, el regidor d’Urbanisme, Pere Clarabuch, i l’arquitecte municipal, Xavier Ricart.

Una oportunitat per cohesionar la trama urbana del municipi El nou sector residencial de Pineda té una superfície de 29,85 hectàrees i està situat estratègicament entre el nucli històric de Pineda i el barri del Poblenou. Els terrenys limiten al nord amb la carretera N-II; a l’est, amb la riera de Pineda i el nucli antic; al sud, amb el carrer Narcís Monturiol (el camí del Mig), i a l’oest, amb el nucli del Poblenou.

L’ARE de Pineda de Mar es convertirà en un sector estratègic per la seva situació de centralitat, per la oportunitat que representa la ubicació de futura activitat econòmica i social i per la funció de cohesió entre les diferents peces urbanitzades del municipi.

El projecte que duran a terme INCASÒL i l’Ajuntament enllaçarà i donarà continuïtat als carrers de la població en sentit travesser; incorporarà noves àrees de lleure i equipaments, creant una nova centralitat i complimentant els equipaments existents; millorarà l’entorn de la riera de Pineda, i oferirà solucions d’habitatge i serveis per al municipi.

De les gairebé 30 hectàrees del sector, el 66% del terreny es destinarà a espais lliures, equipaments i vialitat; i el 34% restant a sòl residencial i activitats comercials.

El nou àmbit assegurarà la connexió costa-interior a través d’una trama urbana que s’estructurarà, en sentit mar-muntanya, a partir dels espais verds, sent la riera de Pineda un dels elements estratègic del sector, que es complementarà amb una rambla central, en què es recolzen equipaments i noves centralitats i amb el passeig de la Marina com a bulevard del nou espai. La urbanització del sector inclou la construcció de dos ponts per travessar la riera i l’endegament del torrent del Correu.

D’aquesta manera la riera de Pineda es convertirà en el nou parc central del municipi, incorporant l’aigua i un bosc de ribera com a elements d’identitat del nou espai. La relació entre el paisatge de muntanya i el de platja es consolidarà en una aposta clara per un paisatge urbà renovat, mantenint els valors naturals del lloc.

L’eix estructurador de la nova ordenació en sentit est-oest serà la prolongació de l’avinguda de la Generalitat de Poblenou, que assegurarà una bona connexió amb els carrers de Joan Maragall i Jaume Balmes, accessos principals des del sector al nucli històric de Pineda.

Nous equipaments
Les noves àrees de lleure i equipaments de l’ARE se situaran estratègicament com a continuació dels eixos de connectivitat. Així a la zona nord, amb una bona accessibilitat des de la carretera N-II i confrontant amb la zona d’equipaments esportius existents al complex de Can Xaubet, se situaran els futurs equipaments escolars, mentre que sobre la prolongació de l’avinguda de la Generalitat es preveu la construcció d’un centre cívic i una escola bressol, més connectats amb la nova trama urbana. A la zona central, es buscarà la creació d’un nucli d’activitat i s’hi instal•laran els equipaments destinats a ús cultural. Finalment, a l’est, en relació directa amb Parc de la Riera, s’hi volen situar els equipaments esportius.

En quant al sòl residencial, Pineda Centre té capacitat per acollir un màxim de 1.998 habitatges potencials, 1.028 dels quals tindran diferents règims de protecció.

En definitiva, amb l’Àrea Residencial Estratègica es recupera la idea de nova centralitat contemporània, on el verd natural i el verd urbanitzat hi són molt presents, així com la diversitat de tipologies dels habitatges i la sostenibilitat urbanística.

Les Àrees residencials estratègiques
Les ARE seran sectors que s’urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran de protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes d’octubre de 2007, determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant Plans Directors Urbanístics, promoguts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèvia consulta als ajuntaments del document d’objectius i propòsits generals.

A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu assequible, les ARE asseguren una elevada qualitat urbanística i garantiran a la seva població la disposició dels equipaments necessaris.