L’equip de govern aprova un pressupost per al 2011 de 24.201.000 euros

Manté com a prioritats el desenvolupament econòmic, serveis socials, la seguretat i la via pública.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Pineda de Mar va aprovar en el ple de desembre un pressupost global per al 2011 de 24.201.000 d’euros, el que suposa una reducció del 18,6 % respecte el del 2010, que va ser de 29,7 milions. Aquest pressupost s’ha dissenyat atenent a l’actual situació econòmica que ha provocat un descens dels ingressos municipals, fet que ha obligat a fer un esforç màxim d’austeritat en la despesa per blindar les polítiques de consolidació de l’estat del benestar. El govern manté com a prioritats el desenvolupament econòmic, els serveis socials, la seguretat i el manteniment de la via pública del municipi. El pressupost va comptar amb els vots a favor del l’equip de govern (PSC i ERC). CiU, PP i el regidor no adscrit es van abstenir i 100xCent per Pineda i va votar en contra.
 
La situació actual de l’hisenda local està determinada pel dèficit i la reducció d’ingressos derivats de la crisi econòmica i per la voluntat del govern municipal de no augmentar els impostos als veïns i veïnes de Pineda de Mar. En aquesta conjuntura, l’equip de govern aposta per un ajust pressupostari que permeti mantenir els serveis i activitats bàsiques a costa d’una reducció dràstica de les despeses no prioritàries o revisables.
 
Amb aquesta visió es va aprovar al setembre el Pla de sanejament econòmic de l’Ajuntament; que s’aplica al pressupost 2011 i que durant els propers anys ha de permetre restablir l’equilibri econòmic dels comptes municipals.
 
Més enllà, el govern ha plantejat el pressupost 2011 amb el clar objectiu de buscar l’equilibri financer, mantenint les prioritats dels ciutadans: desenvolupament econòmic, benestar social, seguretat i manteniment de la via pública.
 
En primer lloc, les despeses de personal s’han reduït un 4,7%, i s’ha passat de 12,3 a 11,7 milions d’euros, tot aplicant les següents mesures d’estalvi:
 
a) Reducció de les retribucions de treballadors
b) Reducció de les retribucions de regidors
c) Reducció de les retribucions de càrrecs eventuals
d) Reducció de les retribucions de grups municipals
e) Amortització o cobertura parcial de les vacants de personal
f)  Reducció d’hores extres, productivitats i horaris especials
g) Optimització organitzativa dels recursos humans
h) Revisió dels convenis que impliquen la contractació de personal
 
La despesa general en béns i serveis s’ha reduït un 13% (de 9,8 a 8,6 milions d’euros), a través de les següents mesures:
 
a) Optimització organitzativa dels recursos materials disponibles
b) Reducció d’activitats no bàsiques
c) Reducció de despeses en comunicació i protocol
d) Renegociació de contractes de lloguer i serveis
e) Elaboració d’un pla d’estalvi energètic en els serveis, instal·lacions i equipaments
f)  Ajust de les despeses en consumibles i manteniments
g) Copagament parcial (majors ingressos/menor dèficit) de serveis de competència no bàsica
h) Revisió dels estudis de costos dels principals serveis municipals
i)  Revisió dels convenis amb altres administracions
 
El capítol de transferències s’incrementa un 7,5% com a resultat de determinats canvis en la gestió de despeses de benestar social i educació, que es traspassen de les despeses en béns i serveis a ajuts directes a les persones beneficiàries.
 
El capítol d’inversions, per la seva banda, es congela per donar compliment al decret estatal que prohibeix l’endeutament a crèdit durant 2011. En tot cas, s’ha fixat un grup d’inversions prioritàries, que s’aniran executant a mesura que es vagi disposant de finançament propi (majors ingressos) o extern (subvencions).
 
Finalment, s’han reduït significativament les despeses financeres en interessos i amortitzacions, que han baixat un -28,7%, passant de 3,8 a 2,7 milions d’euros, gràcies a diverses operacions de refinançament i sanejament del deute actual.
 
En aquest sentit, s’ha de destacat també que, durant els darrers 3 anys, el nivell d’endeutament de l’Ajuntament de Pineda de Mar s’ha reduït de manera molt significativa, passant de 21 milions d’euros (equivalents al 99% del pressupost d’ingressos) a 17,5 milions (73%).
 
Per regidories, totes les àrees han experimentat una reducció general del 5%, degut a la reducció dels salaris dels treballadors. Més enllà, el govern ha volgut fer un esforç especial en aquells serveis que generen una major demanda ciutadana: Benestar Social, Desenvolupament Econòmic, Policia Local i Serveis Municipals.
 
En matèria de Benestar Social, les reduccions en els salaris i en les despeses de gestió del centre obert (lloguers i programes) han permès mantenir i millorar els serveis. Especialment, destaca l’increment en els serveis d’atenció domiciliària, que s’incrementen un 13%, passant de 150.000 a 170.000 euros.
 
Les partides destinades a la promoció del desenvolupament econòmic es mantenen en conjunt (únicament es redueixen un 5,1%, proporcional al retall en els salaris del personal), amb l’objectiu de seguir treballant plenament en la recuperació de l’activitat econòmica.
 
Finalment, la tercera prioritat del govern per al 2011 és la seguretat i manteniment de la via pública, motiu pel qual només es retallen lleugerament les despeses en Policia Local (1%) i Serveis Municipals (2,2%).
 
En la resta de regidories, el pressupost s’ha rebaixat entre un 10 i un 30%, reduint els sous dels treballadors, optimitzant la gestió dels serveis i retallant les despeses generals en activitats complementàries no bàsiques.