L’Ajuntament de Pineda de Mar congela els impostos i taxes per al 2011

El govern ha presentat unes bonificacions per tal d’incentivar la implantació de noves activitats.

L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, i el regidor de Gestió Municipal, Francesc Xavier Gallego, han presentat avui dimecres al matí en roda de premsa la proposta d’ordenances fiscals i taxes que l’equip de govern portarà a aprovació en la sessió plenària corresponent a aquest mes d’octubre que se celebrarà dijous al vespre. Segons han explicat, la voluntat és la de no apujar els impostos, tot i la disminució dels ingressos que això suposarà per a l’administració. Amor ha explicat que és un nou esforç per no incrementar la càrrega fiscal dels contribuents en una època d’austeritat econòmica.
 
En línies generals, les ordenances fiscals i les taxes de l’Ajuntament de Pineda de Mar de cara el 2011 es congelaran i quedaran únicament subjectes a l’augment de l’IPC per a finals d’any que es preveu al voltant d’un 2%. D’aquesta manera, la previsió d’ingressos per a l’any vinent és sensiblement inferior a la d’aquest any ja que les aportacions d’altres administracions serà inferior. Davant aquesta davallada l’equip de govern apostarà per reduir els capítols de despesa assegurant els serveis obligatoris que està oferint. Així es reduirà la despesa en capítol de personal amb la reducció dels serveis extraordinaris. En el capítol 2, corresponent a la despesa corrent, es revisaran els contractes que té en vigor el consistori per tal de reduir en la mesura del possible la despesa de cada àrea. Pel que fa al capítol 4 de transferències corrents també es veurà reduït. Finalment, en el capítol 9, corresponent a amortitzacions de préstecs, es refinançarà el deute de l’ajuntament i se seguirà reduint l’endeutament.
 
En l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) es redueix el tipus impositiu per tal de compensar la pujada que correspondria a l’aplicar la revalorització del 10% anual del valor cadastral. D’aquesta manera la ciutadania només haurà d’assumir l’increment del 2% proporcional a l’augment de l’IPC.
 
L’IAE s’incrementa un 5% com a conseqüència de la revisió dels coeficients de situació de les activitats. També s’ha revisat l’impost sobre construcció sobre instal·lacions i obres amb un 5% per a l’actualització dels mòduls de valoració de les obres.
 
Amb l’objectiu de captar inversió i activar l’economia local el govern ha reduït al màxim les taxes que graven les noves activitats. Així les activitats de nova implantació que s’iniciïn durant el 2011 tindran una reducció del 95% en la taxa de llicència urbanística per a les construccions que realitzin i un 95% també per a la taxa de llicència d’obertura.
 
No es modifiquen les ordenances fiscals sobre l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, el subministrament d’aigua, ensenyament especial, transport turístic de viatgers, prestació de serveis de celebració de casaments, aprofitament del domini públic, estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i les contribucions especials.
 
Pel que fa a les bonificacions de l’IBI se n’han incorporat de noves com la bonificació del 50% dels habitatges de protecció oficial, als titulars de família nombrosa i a les vivendes amb instal·lacions homologades amb energia solar.
 
En l’IAE destaquen les bonificacions de fins al 50% a les empreses per a l’increment amb treballadors amb contracte indefinit, la realització d’obres majors i la utilització d’energia obtinguda per aprofitament d’energia solar.
 
També rebran bonificacions de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica aquells que utilitzin energies renovables, els elèctrics i bimodals.