Tramita l'ajut per persones autònomes i empreses

Del 21 de maig a l'1 de juny - Segona convocatòria d'ajuts per a famílies afectades pel Covid-19

En què consisteix aquest ajut?

Aquest ajut va adreçat a empreses establertes a Pineda de Mar per pal·liar la manca o disminució d'ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial. L'objectiu és ajudar a les empreses que no eren objecte d'altres ajudes similars, com per exemple, les convocatòries del Gobierno de España i la Generalitat de Catalunya. 

Quins requisits he de complir per demanar aquest ajut?

Per poder optar a aquest ajut, s'han de complir els següents requisits:

 1. Disposar de llicència d'activitat comercial o empresarial a Pineda de Mar (personal autònom i empreses i professionals de mutualitats de règim especial.
  • En cas que l'activitat no requereixi de llicència municipal, caldrà que l'adreça fiscal de l'activitat sigui Pineda de Mar.
 2. A data 14 de març, estar afiliat/da i donat/da d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar o Mutualitats de règims especials.
 3. Haver patit una reducció d'ingressos del mes de març i/o d'abril de 2020 d'entre el 60 i el 74% sobre el càlcul mig dels 6 mesos anteriors (setembre 2019 a febrer 2020).
  • Per aquelles activitats que s'hagin iniciat després del setembre del 2019, es prendrà com a referència el càlcul de la mitjana d'ingressos entre la data d'obertura i el febrer del 2020.
  • En cas del personal de Règim Especial Agrari, treballadors dels Mar i Règim de Mutualistes i que no hagin pogut concòrrer a altres subvencions per aquest fet, la reducció d'ingressos haurà de ser a partir del 60% i sense limitació.
 4. No haver concorregut a altres subvencions d'altres administracions que tinguin la mateixa finalitat o haver-ne quedat exclós/a
 5. Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generatlitat de Catalunya, les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament o moratòria. També estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Ajuntament de Pineda de Mar. 

Pots saber si pots demanar aquest ajut accedint a la calculadora d'ajuts.

Quina quantitat percebré d'aquest ajut?

Aquest ajut té una subvenció de 600 € per unitat de negoci. Amb tot, aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades es superi la quantitat prevista de la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció. En aquest cas s'establirà un prorrateig de les ajudes entre totes les empreses beneficiàries.

Documentació necessària

La documentació necessària per aquest tràmit variarà en funció de la situació:

Documentació necessària en tots els casos:

 1. Rebut de pagament del març i/o abril 2020 del règim RETA, Règim Especial Agrari, treballadors dels Mar i Règim de Mutualistes
 2. Document acreditatiu de la data d’alta a la Seguretat Social.
 3. DNI o CIE del representat, en cas que no el tramiti directament.

Documentació per acreditar l'estat dels comptes

 1. Autònoms que tributen per mòduls, en règim especial agrari o treballadors del mar:
  1. Model 303 IVA: últim trimestre 2019 i primer del 2020.
  2. Llibre registre d’ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions de fons i suplerts, de forma desagregada, de dels mesos entre el setembre 2019 i abril 2020.
  3. Autònoms no obligats a portar llibres hauran d'acreditar-ho complementant l’annex 1 de la sol·licitud.
 2. Autònoms que tributen pel sistema d’estimació directa simplificada:
  1. Model 303 IVA del darrer trimestre 2019 i primer del 2020.
  2. Model 130 IRPF de l’últim trimestre de 2019.
  3. Llibre de registre d’ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions de fons i suplerts, de forma desagregada, dels mesos entre el setembre 2019 i abril 2020 i annex 1 degudament complementat.
 3. Autònoms d’empreses societàries
  1. Model 303 IVA del darrer trimestre 2019 i primer del 2020.
  2. Llibre de registre d’ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions de fons i suplerts, de forma desagregada, dels mesos entre el setembre 2019 i abril 2020.

Com tramito aquest ajut?

Degut a l’actual estat d’alarma, la tramitació d’aquest ajut s’ha de fer telemàticament. T’expliquem com fer-ho pas per pas:

 W-A4-Ajuts-Empreses-2aConv.jpg

Accedeix al tràmit - Seu electrònica

Descarrega't aquestes instruccions de tramitació de l'ajut.
Accedeix a la calculadora d'ajuts.
Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per a famílies i empreses
Annex 1 justificació d'ingressos

Puc tramitar-ho de forma presencial?


Degut a l’actual estat d’alarma, aquest ajut no es pot tramitar presencialment a l'ajuntament i s'ha de fer de forma telemàtica. La única manera de no fer-ho per aquesta vía es mitjançant correu administratiu. Es tracta de preparar d'emplenar el formulari de la sol·licitud de l'ajut, preparar tota la documentació justificativa (reducció ingressos) i prepara-ho en un sobre obert per enviar a AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar.

Oficina Correus Pineda de Mar: Avda. Montserrat 94. Tel. 937623486
Horari d'obertura de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h

Primera convocatòria d'ajuts

Si no vas sol·licitar l'ajut per pèrdues econòmiques del mes de març respecte al febrer, pots fer-ho igualment adjuntant la documentació acreditativa dels ingressos dels mesos de març i també d'abril en la mateixa sol·licitud. També pots fer-ho si finalment vas quedar exclós/a d'ajuts amb mateix objecte d'altres administracions.

Enllaços i més informació

Contacte.jpg

Contacte - Oficina única de gestió 

FAQS.jpg

Preguntes freqüents

Altres institucions.jpg

Ajuts d'altres institucions