Tràmits

Ocupacions de via publica per obres (amb materials de construcció, containers, sac de runa, camió grua i bastides), petició amb autoliquidació.

Llicència d'ocupació de via publica amb taules i cadires, expositors i quiosc.

Autorització de venda de roses i llibres la Diada de Sant Jordi

Llicències de gual, altes, baixes, canvis de nom i modificació de condicions de la llicència de gual (metratge porta o capacitat de vehicles i petició contragual).

Activitats extraordinària musical en espai obert.

Llicència d'ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació de casetes de venda de productes pirotècnics per a la revetlla de Sant Joan i Sant Pere.

Llicència urbanística municipal per instal·lació de cartells i rètols en via pública